ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
 หลักสูตร : เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธกเธซเธฒเธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•
 สาขาวิชา : 6209เธ63

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 บังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4301101 Research Methodology in Science Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
 2 บังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4301203 Integrated Science for Local Communities Development
 วิทยาศาสตร์บูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
วท 4301201 Learning Management in Science for 21st Century
 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
วท 4301205 Seminar in Science Education
 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
1 (0-3-2)
วท 4301204 English for Science Education
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
2 (1-2-3)
วท 4301202 Measurement and Learning Assessment in 21st Century
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3 (2-2-5)
 3 เลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4301317 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4301305 Oceanography
 สมุทรศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4301308 Physics of Wave and Optics
 ฟิสิกส์ของคลื่นและทัศนศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4301323 Biology for Natural Resources and Environmental Conservation
 ชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4301324 Anatomy and Physiology of Plants
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช
3 (2-2-5)
วท 4301315 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (2-2-5)
วท 4301329 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
วท 4301328 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
วท 4301313 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4301320 Biodiversity of Local Organisms
 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
วท 4301319 Selected Topics in Chemistry
 หัวข้อเลือกสรรทางเคมี
3 (2-2-5)
วท 4301316 Advanced Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
วท 4301307 Electromagnetic Theory and Electronics
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
วท 4301303 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4301306 Modern Physics and Nuclear Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่และฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (2-2-5)
วท 4301322 Environmental Biology and Management
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3 (2-2-5)
วท 4301330 Selected Topics in Biology
 หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4301327 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4301326 Microbiology and Microbiological Techniques
 จุลชีววิทยาและเทคนิคทางจุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4301310 Selected Topics in Physics
 หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4301312 Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4301301 Astronomy
 ดาราศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4301311 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4301314 Applied Biochemistry
 ชีวเคมีประยุกต์
3 (2-2-5)
วท 4301318 Techniques in Instrumental Chemical Analysis
 เทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
3 (2-2-5)
วท 4301321 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4301325 Anatomy and Physiology of Animals
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4301302 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4301304 Meteorology for Science Education
 อุตุนิยมวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4301309 Material Science and Nanotechnology
 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4301401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12
วท 4301401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6
วท 4301401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3
วท 4301401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9
 5 พื้นฐานเสริม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4301501 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1