ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 6209๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ55

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 0 วิทยาศาสตร์ศึกษา    38 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
 1 หมวดวิชาสัมพันธ์    8 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306103 Seminar of Science Education 2
 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
1 (0-2-1)
วท 4306104 Statistics and Research Design
 สถิติและแบบแผนการวิจัย
3 (3-0-6)
วท 4306101 Research Methodology in Science Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
วท 4306102 Seminar of Science Education 1
 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
1 (0-2-1)
 2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา    6 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306201 Philosophy and Scientific Vision
 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4306202 Ability Development in Scientific Inquiry
 การพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา    3 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306209 Technology for Science Teachers
 เทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4306208 Attitude Development Process in Science Learning
 กระบวนการพัฒนาเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4306205 Innovation Development for Science Instruction
 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4306204 Curriculum Development for Science Education
 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
วท 4306207 Knowledge of Science and Process of Learning Design in Science
 สาระการเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4306206 Educational Quality Assurance and Educational Development
 การประกันและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
วท 4306203 Measurement and Evaluation of Science Instruction
 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306301 Sciences for Teachers 1
 วิทยาศาสตร์สำหรับครู 1
3 (3-0-6)
วท 4306302 Sciences for Teachers 2
 วิทยาศาสตร์สำหรับครู 2
3 (3-0-6)
 5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306312 Museum Collection
 การเก็บรวบรวมตัวอย่างและการจัดแสดง
3 (2-2-5)
วท 4306310 Science Techniques
 เทคนิควิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4306309 Special Topics in Science for Teachers
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู
3 (1-4-4)
วท 4306308 Advanced Biology for Teachers
 ชีววิทยาขั้นสูงสำหรับครู
3 (3-0-6)
วท 4306311 Construction and Maintenance of Science Equipment
 การซ่อมและสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4306307 Advanced Chemistry for Teachers
 เคมีขั้นสูงสำหรับครู
3 (3-0-6)
วท 4306306 Advanced Physics for Teachers
 ฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับครู
3 (3-0-6)
วท 4306305 Energy Sciences
 วิทยาศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
วท 4306303 Earth Space and astronomy
 โลก อวกาศ และดาราศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4306304 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 6 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6
วท 4306401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12
วท 4306401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3
วท 4306401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9
 7 ข้อกำหนดเฉพาะ    3 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306210 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
 8 ผู้ไม่ได้สำเร็จด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4306313 Physical Sciences
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
วท 4306315 Biological Sciences
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
วท 4306316 Biological Sciences Laboratory
 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1 (0-2-1)
วท 4306314 Physical Sciences Laboratory
 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
1 (0-2-1)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1