ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 512106156

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษต่างประเทศ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    132 หน่วยกิต
 21 บังคับ (ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา)    74 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
 211 กลุ่มวิชาเอก    68 หน่วยกิต
 2111 กลุ่มวิชาฟิสิกส์    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105104 Physics Laboratory for Teacher 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู 2
1 (0-2-1)
วท 4105102 Physics Laboratory for Teacher 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู 1
1 (0-2-1)
วท 4105106 Electromagnetic
 แม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
วท 4105105 Mechanics
 กลศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4105103 Physics for Teacher 2
 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
3 (3-0-6)
วท 4105101 Physics for Teacher 1
 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3 (3-0-6)
 2112 กลุ่มวิชาเคมี    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105202 Chemistry Laboratory for Teacher 1
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับครู 1
1 (0-2-1)
วท 4105203 Chemistry for Teacher 2
 เคมีสำหรับครู 2
3 (3-0-6)
วท 4105204 Chemistry Laboratory for Teacher 2
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับครู 2
1 (0-2-1)
วท 4105201 Chemistry for Teacher 1
 เคมีสำหรับครู 1
3 (3-0-6)
วท 4105205 Inorganic Chemistry
 เคมีอนินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4105206 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (2-2-5)
 2113 กลุ่มวิชาชีววิทยา    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105306 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4105305 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4105304 Biology Laboratory for Teacher 2
 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับครู 2
1 (0-2-1)
วท 4105303 Biology for Teacher 2
 ชีววิทยาสำหรับครู 2
3 (3-0-6)
วท 4105302 Biology Laboratory for Teacher 1
 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับครู 1
1 (0-2-1)
วท 4105301 Biology for Teacher 1
 ชีววิทยาสำหรับครู 1
3 (3-0-6)
 2114 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105402 Meteorology for Teacher
 อุตุนิยมวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
วท 4105406 Seminar in Science
 สัมมนาวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
วท 4105407 Special Problem in Science
 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
3 (1-4-4)
วท 4105401 Geology for Teacher
 ธรณีวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
วท 4105404 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4105405 Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
วท 4105403 Astronomy for Teacher
 ดาราศาสตร์สำหรับครู
3 (2-2-5)
 2115 กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105602 Msthematics for Science Teacher
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4105601 English for Science Teacher
 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 212 กลุ่มวิชาการสอนวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105502 Innovation Development for Science Instructional
 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105501 Management in Science Education
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 22 เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105307 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4105503 Science Process Skill
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105107 Modern Physics and Basic Quantum Mechanics
 ฟิสิกส์แผนใหม่และกลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4105505 Skill in Science Teacher
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105207 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (2-2-5)
วท 4105308 Genetics
 พันธุศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105504 Developing Skill to advance thinking
 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
3 (2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาชีพครู    52 หน่วยกิต
 231 บังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1101201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
คศ 1203202 Psychology for Teacher
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (3-0-6)
คศ 1101101 Learning Management
 การจัดการเรียนรู้
3 (3-0-6)
คศ 1202401 Educational Researches
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1204101 Being a Professional Teacher
 ความเป็นครู
3 (3-0-6)
คศ 1101403 Classroom Management
 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3 (3-0-6)
คศ 1202302 Measurements and Evaluated Education
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1101102 Language and Technology for Teacher
 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3 (3-0-6)
คศ 1201301 Innovations and Technology Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (3-0-6)
 232 เลือก (2 กลุ่มวิชา)    9 หน่วยกิต
 2321 กลุ่มวิชาเทคนิคการศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1201302 Information Technolog in Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1204301 Educations and Community Development
 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
คศ 1103467 Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
คศ 1202303 Project Evaluations
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
คศ 1203204 Special Child Psychology
 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
2 (2-0-4)
คศ 1204401 Alternative Educations
 การศึกษาทางเลือก
2 (2-0-4)
คศ 1204304 Educational Businesses
 ธุรกิจการศึกษา
2 (2-0-4)
คศ 1204402 Educational Quality Assurances
 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (2-0-4)
คศ 1203203 Child Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
คศ 1202301 Educational Evaluation
 การประเมินทางการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1103468 Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2 (1-2-3)
คศ 1201401 Telecommunications and Distance Learning
 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2 (2-0-4)
คศ 1204302 Principles of Educational Administration
 หลักการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
 2322 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1101302 Instructional Models
 รูปแบบการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
คศ 1101406 Seminar in Education
 การสัมมนาทางการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1100202 Inclusive Education
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
คศ 1101304 Teaching Skills and Techniques of Teaching
 ทักษะและเทคนิคการสอน
3 (3-0-6)
คศ 1101301 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 (3-0-6)
คศ 1101303 Educational Supervision
 การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-6)
คศ 1101405 Independent Study in Education
 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
3 (3-0-6)
 24 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100501 Professional Training (Internship 1)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (360)
คศ 1100402 Professional Training (Practicum 2)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2 (90)
คศ 1100401 Professional Training (Practicum 1)
 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
2 (90)
คศ 1100502 Professiongl Training (Internship 2)
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (360)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1