ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
 หลักสูตร : เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธ™เธตเธขเธšเธฑเธ•เธฃเธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•(เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ)
 สาขาวิชา : 4240973

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1731 กลุ่มวิชาบังคับ    12 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000102 Seminar on Science Education
 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
1(0-2-1)
4200105 Physical Sciences Laboratory
 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
1(0-2-1)
4200106 Biological Sciences
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
4000101 Science Education
 วิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
4200107 Biological Sciences Laboratory
 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-2-1)
4200104 Physical Sciences
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
 1732 กลุ่มวิชาเลือก    12 หน่วยกิต
 17321 กลุ่มวิชาการสอนวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4000109 Application of Behavioral Pattern to Learning
 การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
4000105 Development of Science and Technology Curriculum
 การพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4000103 Research Methodology in Science Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
4000108 Educational Quality Assurance and Educational Development
 การประกันและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
4000112 Technology for Science Teachers
 เทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4000106 Science Wisdom for Local Development
 ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
4000110 Attitude Development Process Towards Science Learning
 กระบวนการพัฒนาเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
4000111 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
4000107 Innovation in Science and Technology
 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
4000104 Learning, Teaching, Measurement and Evaluation of Science Teaching
 การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 17322 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101102 Earth and Space Science
 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ
3(2-2-5)
4203102 Environment Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
4101101 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
4102110 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1