ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 2122040

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    78 หน่วยกิต
 211 บังคับเรียน    36 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4104433 Special Project
 โครงการพิเศษ
3(3-0-6)
4104412 Numerical Analysis
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
6101101 Computer Programming and Algorithm
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
3(2-2-5)
4104105 Principles of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4104307 Ordinary Differential Equations
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
4105208 introction to Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
4104104 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
4104205 Linear Algebra for Applied
 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
4104306 calculus and Analytic Geometry 3
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3(3-0-6)
4104203 Calculus and Analytic Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
6101306 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
4104409 Mathemeaticl Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 212 เลือกเรียน    42 หน่วยกิต
 2121 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4104206 Linear Algbra 2
 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6)
4104207 Applied Mathematics
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
4104304 Modeling and Simulation
 การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์
3(3-0-6)
4104414 Real Analysis 2
 การวิเคราะห์จำนวนจริง 2
3(3-0-6)
4104423 Higher Mathematics
 คณิตศาสตร์ชั้นสูง
3(3-0-6)
4104407 Advanced Calculus
 แคลคูลัสชั้นสูง
3(3-0-6)
4104425 Optimization Theory and Applications
 ทฤษฎีออพทิไมเซซันและการประยุกต์
3(3-0-6)
4104428 Business Mathematics
 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
4102101 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3(3-0-6)
4104202 Introduction to Mathematical Modeling
 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4104305 Discrete Mathematics
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(3-0-6)
4104311 Actuarial Mathematics
 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
4104401 Theory of Numbers
 ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
4104403 Abstract Algebra 2
 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
4104408 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เวคเตอร์
3(3-0-6)
4104420 Introduction to Graph Theory
 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
4104421 Introduction to Topology
 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
4101102 Principles of Physic Laboratory
 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1(0-2-1)
4104001 English for science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4104110 Mathematics for Computer
 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
4104209 Mathematics for Economic
 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
4104303 Abstract Algebra 1
 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
4104405 Theory of Equations
 ทฤษฎีสมการ
3(3-0-6)
4104418 Projective Geometry
 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0-6)
4104427 Inventory Theory
 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
4101101 Principles of Physic
 หลักฟิสิกส์
3(3-0-6)
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
4104112 Mathematics for Insurance
 คณิตศาสตร์สำหรับการประกันภัย
3(3-0-6)
4104204 Introduction to Geometry
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3(3-0-6)
4104308 Fundamantal of Geometry
 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
4104310 Linear Programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3(3-0-6)
4104431 Seminar in Mathematics
 สัมมนาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4104201 Number System
 ระบบจำนวน
3(3-0-6)
4104210 Programming Package for Mathematics
 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
4104417 Non-Euclidean Geometry
 เรขาคณิตนอกแบบยูคลิค
3(3-0-6)
4104426 Control Theory
 ทฤษฎีการควบคุม
3(3-0-6)
4102102 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-2-1)
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4104302 Set Theory
 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
4104402 Mathematical Logic
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4104413 Real Analysis 1
 การวิเคราะห์จำนวนจริง 1
3(3-0-6)
4104415 Complex Analysis 1
 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน 1
3(3-0-6)
4104416 Complex Analysis 2
 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน 2
3(3-0-6)
4104419 Differential Geometry
 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
4104432 Individual Study
 การศึกษาส่วนบุคคล
3(3-0-6)
 2122 กลุ่มวิชาสถิติ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4105319 Demography
 ประชากรศาสตร์
3(3-0-6)
4105210 Mathematical Statistics 2
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4105311 Experimental Design 1
 แผนแบบการทดลอง 1
3(2-2-5)
4105409 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
4105411 Multivariate Analysis
 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
3(3-0-6)
4105203 Economic Statistics
 สถิติเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
4105209 Mathematical Statistics 1
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
4105307 Regression Analysis
 การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
4105202 Statistical Analysis 2
 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
4105403 Decision Theory
 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4105328 Decision Analysis
 การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3(3-0-6)
4105205 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
4105327 Operation Research 2
 การวิจัยดำเนินงาน 2
3(2-2-5)
4105310 Sampling Technique
 เทคนิคการชักตัวอย่าง
3(2-2-5)
4105308 Nonpatametric Statistics
 สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
4105407 Problems in Data Collections
 ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล
3(3-0-6)
4105317 Time Series and Index Numbers
 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3(2-2-5)
4105201 Statistical Analysis 1
 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
4105404 Sequential Analysis
 การวิเคราะห์แบบซีเควนเชียล
3(3-0-6)
4105402 Theory of Probability 2
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
3(3-0-6)
4105401 Theory of Probability 1
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
3(3-0-6)
4105326 Operation Research 1
 การวิจัยดำเนินงาน 1
3(2-2-5)
4105318 Census Studies
 วิธีการทำสำมะโน
3(3-0-6)
4105312 Experimenta Design 2
 แผนแบบการทดลอง 2
3(2-2-5)
4105410 Exploratory Data Analysis
 การวิเคราะห์สำรวจข้อมูล
3(3-0-6)
4105406 Statistical Quality Control
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(2-2-5)
4105324 Statistics and Research
 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
4105309 Time Series Analysis and Forecasting
 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
3(2-2-5)
4105330 Programming Application for Statistics and Research
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
4105325 Introduction to Population Studies
 วิธีการทำสำมะโนครัวและการสำรวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
4105315 Forecasting Technique
 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
4105321 Statistical Method in Community Development
 สถิติกับภาวะชุมชนเมือง
3(3-0-6)
4105320 Statistics Method in Population Studies
 สถิติประชากรเบื้องต้น
3(3-0-6)
 2123 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6101206 Computer System and Architecture
 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
6101405 Programming Application in Management Information System
 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
6101310 Programming Application for Rinance and Accounting
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
3(2-2-5)
6101302 Database Management System
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
6101402 Computer Network and Distributed
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
3(2-2-5)
6101314 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
6101313 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
6101204 Data Structure
 โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
6101203 Operating Systems 1
 ระบบปฏิบัติการ 1
3(2-2-5)
6101205 System Analysis and Design 1
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1
3(2-2-5)
6101308 Computer Architecture and Assembly language
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
3(2-2-5)
6101207 Discrete Mathematics and Structure
 ดีสครีตและโครงสร้าง
3(3-2-2-5)
6101406 Programming Application for Personnel Record and Payroll
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
3(2-2-5)
6101304 Data Communication System
 ระบบการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
6101303 High-Level Programming Language
 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
3(2-2-5)
6101403 Programming Application for office Automation
 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
6101305 Operating Systems 2
 ระบบปฏิบัติการ 2
3(2-2-5)
6101208 Repair and Maintenance Microcomputer
 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
6101404 Computer Graphic
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
3(2-2-5)
6101322 System Programming
 โปรแกรมควบคุมระบบ
3(2-2-5)
6101315 Simulation and Model
 การจำลองและโมเดล
3(2-2-5)
6101312 Computer Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
6101311 Computer Application for Business
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
6101201 Data Processing and File Processing
 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3 (2-2-5)
6101202 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
6101103 Software Package and Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
6101409 Computer Design
 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
3(2-2-5)
6101407 Programming Application for Personnel Record and Payroll
 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน
3(2-2-5)
6101411 Compiler Construction
 การสร้างคอมไพเลอร์
3(2-2-5)
 22 กลุ่มวิชาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 23 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4104424 Professional Traning
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
5 (350)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1