ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 2122031

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    91 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเนื้อหา    77 หน่วยกิต
 211 วิชาแกน    15 หน่วยกิต
 2111 กลุ่มวิชาฟิสิกส์    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101103 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4101102 Principles of Physic Laboratory
 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1(0-2-1)
4101104 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
4101101 Principles of Physic
 หลักฟิสิกส์
3(3-0-6)
 2112 กลุ่มวิชาเคมี    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102103 Fundamental Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
4102102 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-2-1)
4102104 Fundamental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัตการเคมีพื้นฐาน
1(0-2-1)
4102101 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3(3-0-6)
 2113 กลุ่มวิชาชีววิทยา    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4103104 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(2-0-1)
4103103 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
 2114 กลุ่มวิชาคณิตสาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4104101 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4104102 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 212 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4204402 Special Problems in Food Sciece and Technology
 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-6-3)
4204305 Seminar in Food Science and Technology
 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1(1-0-2)
4204210 Food Processing Technology
 เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
4204304 Food Chemistry and Analysis
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
4204209 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-2-5)
4204208 Food Laws and Standards
 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
4204201 Organic Chemistry for Food Science
 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
3(2-2-5)
4204303 Food Plant Sanitation
 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
4204204 Microbiology for Food Science
 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
3(2-2-5)
4204202 Biochemistry for Food Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
3(2-2-5)
4204207 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
4204206 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3(3-0-6)
4204302 Food Quality Assurance and Sensory Evaluation
 การประกันคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
3(2-2-5)
4204203 Analytical Chemistry for Food Science
 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
3(2-2-5)
4204205 Statistics for Food Science
 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร
3(3-0-6)
4204301 Principles of Food Engineering
 หลักวิศวกรรมอาหาร
3(2-2-5)
 213 กลุ่มวิชาเอกเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4204312 Food Process Development
 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหาร
3(2-2-5)
4204336 Food Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
3(2-2-5)
4204338 Computer Aid and Automation in Food Industry
 การใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204311 English for Food Technologist
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
4204313 Operation Research in Food Industry
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204320 Food Fermentation Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3 (2-2-5)
4204332 Food Enzyme Technology
 เทคโนโลยีเอนไซม์ในอาหาร
3(2-2-5)
4204342 Herbal Technology
 เทคโนโลยีสมุนไพร
3(2-2-5)
4204343 Post-harvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
3(2-2-5)
4204350 Extrusion Technology
 เทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่น
3(2-2-5)
4204355 Food Safety and Quality Management
 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
3(3-0-6)
4204357 Information Systems for Food Business Management
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
4204306 Food Process Engineering
 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
4204316 Bakery Technology
 เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-2-5)
4204345 Food Business Management for Export
 การจัดการธุรกิจอาหารเพื่อการส่งออก
3(3-0-6)
4204346 Supply Chain Management for Food Industry
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204353 Design in Food Industry
 การออกแบบทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204354 Frozen Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารแช่แข็ง
3(2-2-5)
4204358 Unit Operations in Food Industry
 การปฏิบัติเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5)
4204324 Fishery Products Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5)
4204325 Poultry and Poultry Products Technology
 เทคโนโลยีสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
4204327 Food Toxicology
 พิษวิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
4204328 Food Additives
 สารเจือปนในอาหาร
3(3-0-6)
4204335 Color and Flavor Technology
 เทคโนโลยีของสีและกลิ่นรส
3(2-2-5)
4204340 Food Product Marketing
 การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
4204351 Quality System and Management for Food Industry
 ระบบและการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
4204308 Management and Administration of Food Industry
 การจัดการและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204317 Milk and Milk Product Technology
 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
4204319 Food Packaging Technology
 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
4204330 Special Topics in Food Science and Technology
 หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2(2-0-4)
4204331 Tea and Coffee Technology
 เทคโนโลยีชาและกาแฟ
3 (3-0-6)
4204333 Technology of Catering Service
 เทคโนโลยีการบริการอาหารในสถานบริการ
3(3-0-6)
4204344 Human Resource Development in Food Industry
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204348 Food Business and Industry Management
 การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204315 Cereal and Cereal Product Technology
 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
4204318 Meat and Meat Product Technology
 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
4204322 Fat and Oil Technology
 เทคโนโลยีน้ำมันและไขมัน
3(2-2-5)
4204329 Confectionery Technology
 เทคโนโลยีขนมหวาน
3(2-2-5)
4204341 Traditional Food and Beverage
 อาหารและเครื่องดื่มพื้นบ้าน
3(3-0-6)
4204349 Spice Technology
 เทคโนโลยีเครื่องเทศ
3(2-2-5)
4204309 Experimental Design for Food Research
 การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัยอาหาร
3(3-0-6)
4204314 Bioprocess Technology
 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
3(2-2-5)
4204326 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
4204337 Feed technology
 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
4204307 Production Planning and Control in Food Industry
 การวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204310 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
4204321 Fruits and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-2-5)
4204323 Sugar Technology
 เทคโนโลยีน้ำตาล
3(2-2-5)
4204334 Water Supply and Waste Water Management in Food Industry
 การจัดการน้ำใช้และน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-2-5)
4204339 Waste Management in Food Industry
 การจัดการสิ่งเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
4204347 Food Product
 ผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
4204352 Starch Technology
 เทคโนโลยีแป้ง
3(2-2-5)
4204356 Engineering Economics for Food Technologist
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
 23 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4204401 Field Experience in Food industry
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
5 (225)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1