ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 2122019

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    98 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102102 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-2-1)
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
4101101 Principles of Physic
 หลักฟิสิกส์
3(3-0-6)
4104101 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4101102 Principles of Physic Laboratory
 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1(0-2-1)
4102101 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3(3-0-6)
 22 วิชาเอกบังคับ    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102215 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-2-1)
4102336 ฺBiochemistry 2
 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
4102409 Physical Chemistry Loboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
4102333 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1(0-2-1)
4102411 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
3(3-0-6)
4104109 Mathematic for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4102202 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
4102203 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-2-1)
4102209 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
4102214 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
4102337 Biochemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-2-1)
4102447 Seminar in Specialized Chemistry 1
 สัมมนาเฉพาะทาง 1
1(0-2-1)
4000201 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4102212 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
4102310 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
4102311 Environment Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1(0-2-1)
4102408 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
4102208 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1(0-2-1)
4102332 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-6)
4102335 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1(0-2-1)
4102405 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2(2-0-4)
4102412 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 2
1(0-2-1)
4102446 Senior Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2(0-4-2)
4102334 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3(3-0-6)
4102207 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
4102308 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
3(3-0-6)
4102445 Advanced Instrumental Analytical Chemistry
 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูง
3(3-0-6)
4102210 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1(0-2-1)
4102211 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
4102309 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือ 1
1(0-2-1)
 23 วิชาเอกเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102220 Qualitative Analysis
 คุณภาพวิเคราะห์
3(3-0-6)
4102302 Chemistry of Polymers 1
 เคมีพอลิเมอร์ 1
3(2-2-5)
4102303 Chemistry of Polymers 2
 เคมีพอลิเมอร์ 2
3(2-2-5)
4102324 Plastic Technology
 เทคโนโลยีพลาสติก
3(3-0-6)
4102403 Organometallic Chemistry
 เคมีออร์แกโนเมทาลิก
3(3-0-6)
4102430 Polymer Technology Laboratory
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร์
1(0-2-1)
4102306 Quatitative Analysis
 ปริมาณวิเคราะห์
3(3-0-6)
4102327 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2(1-2-3)
4102341 Industrial Chemistry
 เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
4102406 Organic Synthesis
 อินทรีย์สังเคราะห์
3(3-0-6)
4102413 Petrochemical Industry
 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
3(3-0-6)
4102442 New Technology in Analytical Chemisty
 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
4102316 Food Chemistry 1
 เคมีอาหาร 1
3(2-2-5)
4102350 Industrial and Environment Chemistry
 เคมีศึกษา
3(2-2-5)
4102404 Organic Chemistry 3
 เคมีอินทรีย์ 3
3(3-0-6)
4102407 Organic Synthesis Laboratory
 ปฏิบัติการอินทรีย์สังเคราะห์
1(0-2-1)
4102423 Chemistry of Cosmetics
 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
3(3-0-6)
4102432 New Technology in Chemistry
 วิทยาการใหม่ทางเคมี
3(3-0-6)
4102437 Physical Chemistry 3
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3
3 (3-0-6)
4102439 Biochemistry 3
 ชีวเคมี 3
3(3-0-6)
4102315 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-2-5)
4102401 Inorganic Chemistry 3
 เคมีอนินทรีย์ 3
3(3-0-6)
4102402 Inorganic Chemistry Laboratory 3
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 3
1(0-2-1)
4102429 Adhesive and Adhesion
 กาวและการติดประสานด้วยกาว
3(3-0-6)
4102435 Chemistry of Natural Products
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
4102440 New Technology in Biochemistry
 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
3(3-0-6)
4102448 Petroleum Technology
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับปิโตรเลียม
3(3-0-6)
4102221 Qualitative Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์
1(0-2-1)
4102301 Polymer
 พอลิเมอร์
3(2-2-5)
4102314 Applied Chemistry
 เคมีประยุกต์
3(2-2-5)
4102339 Analysis of Soil and Fertilizer
 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
3(2-2-5)
4102345 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
4102425 Perfume Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับน้ำหอม
1(0-2-1)
4102426 Colloid Chemistry
 เคมีของคอลลอยด์
3(3-0-6)
4102427 Polymer and Polymer Technology
 พอลิเมอร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
4102436 New Technology in Organic Chemistry
 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
4102438 New Technology in Physical Chemistry
 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
3(3-0-6)
4102441 Analytical Biochemistry
 ชีวเคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
4102443 Advanced Instrumental Analytical Chemistry
 การวิเคราะห์เคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
3(3-0-6)
4000301 English for Science 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4102338 Glass Blowing Laboratory
 ปฏิบัติการเป่าแก้ว
2(0-4-2)
4102342 Unit Operation
 ยูนิตโอเปอเรชัน
3(3-0-6)
4102419 Plating Technology
 เทคโนโลยีการเคลือบผิว
3 (3-0-6)
4102421 Chemistry of Colour
 เคมีเกี่ยวกับสี
3(3-0-6)
4102433 Computer Application in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
3(2-2-5)
4102307 Quantitative Analysis Laboratory
 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์
1(0-2-1)
4102325 Process in Industrial Chemistry
 กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
4102347 Food Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
1(0-2-1)
4102414 Chemistry of Fuels
 เคมีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
3(3-0-6)
4102422 Chemistry of Colour Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับสี
1(0-2-1)
4102424 Perfume Chemistry
 เคมีเกี่ยวกับน้ำหอม
3(3-0-6)
4102444 Properties of Matter and Rheology
 คุณสมบัติของสสารและรีโอโลยี
3(2-2-5)
4102340 Chemistry Laboratory Skill Improvement
 เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
2(1-2-3)
4102346 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3(3-0-6)
4102420 Plating Technology Laboratory
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิว
1(0-2-1)
4102428 Polymer and Polymer Technology Laboratory
 ปฏิบัติการพอลิเมอร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
1(0-2-1)
4102434 New Technology Inorganic Chemistry
 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
3(3-0-6)
 24 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 25 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102449 Field Expereiences in Chemistry
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
5(225)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1