ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212203165

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    88 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104101  
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4107110  
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4103105  
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4202512  
 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1 (0-2-1)
วท 4202509  
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
วท 4202515  
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4202511  
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
วท 4202514  
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1 (0-2-1)
วท 4202510  
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-2-1)
วท 4202513  
 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
วท 4102107  
 เคมีทั่วไป
3 (2-2-5)
 22 วิชาเอกบังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202623  
 วิศวกรรมอาหารขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4202624  
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202626  
 ระเบียบวิธีวิจัย
1 (1-0-2)
วท 4202616  
 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202615  
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202617  
 กฎหมาย มาตรฐานอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202628  
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (1-0-2)
วท 4202621  
 การแปรรูปอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202622  
 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202625  
 การประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202620  
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
1 (0-2-1)
วท 4202627  
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4202618  
 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202619  
 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202629  
 สถิติและการวางแผนการทดลองในอุตสาหกรรมอาหาร
3 (2-2-5)
 23 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
 231 กลุ่มวิชาเลือกพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202736  
 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
3 (2-2-5)
วท 4202735  
 การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202733  
 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ
3 (3-0-6)
วท 4202734  
 อาหารและโภชนาการ
3 (3-0-6)
วท 4202737  
 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
 232 กลุ่มวิชาเลือกสำหรับอุตสาหกรรม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202741  
 เทคโนโลยีขนมอบ
3 (2-2-5)
วท 4202738  
 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4202740  
 เทคโนโลยีของผักและผลไม้
3 (2-2-5)
วท 4202739  
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3 (2-2-5)
 233 กลุ่มวิชาเลือกเสริมทักษะการเป็นประกอบการ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202743  
 เครื่องดื่มสำหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
วท 4202745  
 นวัตกรรมธุรกิจอาหารและกฎหมายอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202742  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202744  
 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
 24 กลุ่มวิชาประสบการภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 241 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202805  
 ปัญหาพิเศษ
2 (0-6-2)
วท 4202806  
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 (250)
 242 กลุ่มสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202807  
 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (1-0-2)
วท 4202808  
 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 (480)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1