ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    85 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201104  
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4201208  
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4102107  
 เคมีทั่วไป
3 (2-2-5)
วท 4103105  
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-2-5)
วท 4107110  
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
 22 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201204  
 นวัตกรรมการผลิตสุกร
3 (2-2-5)
วท 4201403  
 นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201203  
 นวัตกรรมการผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
วท 4201308  
 การเกษตรแม่นยำและระบบฟาร์มอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
วท 4201314  
 นวัตกรรมการผลิตโคเนื้อโคนม
3 (2-2-5)
วท 4201101  
 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช
3 (2-2-5)
วท 4201102  
 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201401  
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการเกษตรยั่งยืน
3 (2-2-5)
วท 4201310  
 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201402  
 สัมมนาทางการเกษตร
1 (0-2-1)
วท 4201404  
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201207  
 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
วท 4201304  
 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
3 (2-2-5)
วท 4201205  
 เคมีอินทรีย์และชีวเคมีสำหรับการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201301  
 สถิติและการวิจัยทางการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201202  
 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย
3 (2-2-5)
วท 4201206  
 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4201201  
 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4201103  
 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น
3 (2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201312  
 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์สัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201306  
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
บธ 3001304 Entrepreneurship and New Venture
 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
วท 4201311  
 สุขศาสตร์สัตว์และการจัดการของเสียฟาร์ม
3 (2-2-5)
วท 4201307  
 พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ทางยา
3 (2-2-5)
วท 4201305  
 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงพาณิชย์
3 (2-2-5)
วท 4201303  
 การผลิตพืชในโรงเรียนอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
วท 4201302  
 นวัตกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก
3 (2-2-5)
วท 4201313  
 นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201309  
 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน
3 (2-2-5)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 241 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201405  
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตรและนวัตกรรม
4 (0-420-0)
วท 4201315  
 ปัญหาพิเศษการเกษตรและนวัตกรรม
3 (0-6-3)
 242 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201316  
 เตรียมสหกิจศึกษาการเกษตรและนวัตกรรม
1 (0-2-1)
วท 4201406  
 สหกิจศึกษาการเกษตรและนวัตกรรม
6 (0-640-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1