ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    92 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102103  
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4101103  
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4103101  
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4102104  
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4102102  
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4103103  
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
วท 4104102  
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4103104  
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-2-1)
วท 4101102  
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4104101  
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4101104  
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4101101  
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4103102  
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4102101  
 เคมี 1
3 (3-0-6)
 22 วิชาเอกชีววิทยา    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103207  
 การจัดระบบและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3 (2-2-5)
วท 4103204  
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4100002  
 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
2 (0-4-2)
วท 4103306  
 พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4103206  
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103303  
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
วท 4103201  
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103202  
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4100001  
 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์
1 (0-2-1)
วท 4103308  
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
3 (3-0-6)
วท 4103305  
 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3 (3-0-6)
วท 4103302  
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103203  
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103205  
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103208  
 สถิติสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103304  
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-2-1)
วท 4103307  
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
1 (0-2-1)
วท 4103309  
 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
1 (0-2-1)
วท 4103301  
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
 23 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
 231 ด้านการเกษตร    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4100010  
 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
3 (2-2-5)
วท 4100005  
 เคมีไฟฟ้าสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4100007  
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4100003  
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4100004  
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
 232 ด้านการอาหาร    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4100003  
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4100006  
 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4100009  
 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4100004  
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3 (2-2-5)
วท 4100008  
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
 233 ด้านเทคโนโลยีพลังงาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4100010  
 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
3 (2-2-5)
วท 4100003  
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4100012  
 เทคโนโลยีเชิงแสงและรังสีการแพทย์
3 (2-2-5)
วท 4100011  
 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเขียนแบบ
3 (2-2-5)
วท 4100005  
 เคมีไฟฟ้าสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 24 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 241 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4100403  
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
6 (0-480-0)
วท 4100401  
 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
1 (0-2-1)
 242 สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4100404  
 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์
6 (0-640-0)
วท 4100402  
 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์
1 (0-2-1)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1