ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212205264

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104103 Statistics for scientific Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4102104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4101104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4101103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
 22 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101203 Medium Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง
2 (0-4-2)
วท 4101314 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101201 Classical Mechanics
 กลศาสตร์คลาสสิก
3 (3-0-6)
วท 4101311 High Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
2 (0-4-2)
วท 4101312 Project in Physics 1
 โครงงานฟิสิกส์ 1
2 (1-2-3)
วท 4101415 Nuclear Physics
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (3-0-6)
วท 4101416 Project in Physics 2
 โครงงานฟิสิกส์ 2
2 (0-4-2)
วท 4101313 Solid State Physics
 ฟิสิกส์ของแข็ง
3 (3-0-6)
วท 4101206 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101310 Quantum Mechanics
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
วท 4101204 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101308 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
1 (0-2-1)
วท 4101205 Oscillation and Wave
 การสั่นและคลื่น
3 (3-0-6)
วท 4101202 Electricity and Magnetism
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
วท 4101309 Thermal and Statistical Physics
 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
วท 4101307 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
 23 วิชาเฉพาะด้านเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101329 Fluid Dynamics
 พลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
วท 4101323 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
วท 4101340 Solar radiation
 รังสีอาทิตย์
3 (3-0-6)
วท 4101334 Drawing for Science
 การเขียนแบบสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4101322 Digital and Microprocessors
 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
วท 4101333 Computational Physics
 การประมวลผลสำหรับฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101332 Material for Physics
 วัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
วท 4101327 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101325 Astrophysics
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101320 Microcontroller and Control System
 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบควบคุม
3 (2-2-5)
วท 4101328 Cosmology
 จักรวาลวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101335 Measurement Physics
 การตรวจวัดประมาณฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101326 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101336 Vacuum Technology
 เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0-6)
วท 4101339 Biology Physical
 ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101317 Introduction to Nanomaterial and Nanotechnology
 วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4101331 General Astronomy
 ดาราศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
วท 4101319 Quantum Electronics
 ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
วท 4101341 Drying Technology
 เทคโนโลยีการอบแห้ง
3 (3-0-6)
วท 4101324 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4101330 Particle Physics
 ฟิสิกส์อนุภาค
3 (3-0-6)
วท 4101318 Gemology
 อัญมณีศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101337 Renewable Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
วท 4101338 Particle Acceleration Theory
 ทฤษฎีของเครื่องเร่งอนุภาค
3 (3-0-6)
วท 4101321 Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
 24 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    8 หน่วยกิต
 241 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101420 Prepare for Field Experience in Physics
 การเตรียมความพร้อมสำรหับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
2 (1-2-3)
วท 4101417 Field Experience in Physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
6 (0-500-0)
 242 สหกิจศึกษา    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101418 Prepare for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
2 (1-2-3)
วท 4101419 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-500-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1