ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212212864

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    94 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4103104 Biological Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-2-1)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4103103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
วท 4103316 English for Biology
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
 22 วิชาเฉพาะด้าน    67 หน่วยกิต
 221 เอกบังคับ    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103308 Genetics and Reproduction Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
1 (0-2-1)
วท 4103309 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
3 (3-0-6)
วท 4103204 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103302 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
วท 4103303 Cell Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-2-1)
วท 4103205 Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103401 Seminar in Biology
 สัมมนาทางชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103207 Systematics and Taxonomy
 การจัดระบบและการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
2 (2-0-4)
วท 4103306 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
วท 4103409 Research Progect in Biology
 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
2 (0-4-2)
วท 4103107 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103206 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103105 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103106 Basic Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103108 Basic Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103311 Statistic for Biology
 สถิติสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103307 Genetics and Reproduction
 พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4103310 Anatomy and Physiology Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
1 (0-2-1)
 222 เอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103301 Systematic Microbiology
 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4103411 Introductory to Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
วท 4103314 Plant Tissue culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
วท 4103408 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103201 Introduction Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4103312 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103403 Microbiology of Fermented Foods
 จุลชีววิทยาเกี่ยวกับอาหารหมัก
3 (2-2-5)
วท 4103404 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4103313 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4103405 Pathogenic Bacteria
 แบคทีเรียก่อโรค
3 (2-2-5)
 223 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 2231 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103413 Preparation for Field Experience in Biology
 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
1 (30)
วท 4103414 Field Experience in Bilolgy
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
6 (0-420-0)
 2232 สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103416 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-640-0)
วท 4103415 Preparation for Cooperavive Education
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (30)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1