ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212200164

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011705 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    91 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4102107 Fundamental in Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4102106 Basic of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4102105 Basic of Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4102255 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
 22 วิชาเอกบังคับ    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201301 Economics Field Crops
 พืชไร่เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
วท 4201314 Beef and Dairy Production
 การผลิตโคเนื้อโคนม
3 (2-2-5)
วท 4201321 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-2-5)
วท 4201102 Principle of Animal Science
 หลักการเลี้ยงสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201201 Genetics and breeding
 หลักพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4201401 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-6-3)
วท 4201329 Information System in Agriculture
 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201208 English for Agriculture
 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4201311 Animal Health Science
 สุขศาสตร์สัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201204 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-2-5)
วท 4201330 Experimental Design in Agriculture
 สถิติและการทดลองทางการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201101 Principles of Plant Science
 หลักการผลิตพืช
3 (2-2-5)
วท 4201308 Principles of Plant Propagation
 หลักการขยายพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
วท 4201331 Standard of animal farm and Standard of Products Management
 มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานการจัดการผลผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201104 Field work 2
 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2
1 (0-2-1)
วท 4201402 Seminar in Agriculture
 สัมมนาทางการเกษตร
1 (0-2-1)
วท 4201302 Sustainable Agriculture
 การเกษตรแบบยั่งยืน
3 (2-2-5)
วท 4201203 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
วท 4201202 Soil Science
 ปฐพีวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4201103 Field work 1
 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1
1 (0-2-1)
 23 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201206 Physiology for Plant Production
 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 (2-2-5)
วท 4201207 Crop Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
วท 4201327 Post Harvest Technologies
 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
วท 4201320 Feed and feed processing
 อาหารและการผลิตอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201405 Basic Agriculture Engineering for Animal Farm
 วิศวกรรมเกษตรพื้นฐานสำหรับฟาร์มสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201413 Rice and Rice Production
 ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต
3 (2-2-5)
วท 4103209 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4201205 Animal Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201305 Agriculture Hobbies
 เกษตรเพื่องานอดิเรก
3 (2-2-5)
วท 4201307 Plant Growth Regulator and Chemicals
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-2-5)
วท 4201310 Soil Fertility
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (2-2-5)
วท 4201319 King Bhumibol and agriculture development
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ กับการพัฒนาการเกษตร
3 (3-0-6)
วท 4201408 Current Situation of Plant Production
 สถานการณ์การผลิตพืชในปัจจุบัน
3 (2-2-5)
วท 4201313 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201323 Plant Pathology and Their Control
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-2-5)
วท 4201404 Feed Analysis
 การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201406 Animal science product Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์ทางสัตวศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4201407 Cropping System
 ระบบการปลูกพืช
3 (2-2-5)
วท 4201411 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (2-2-5)
วท 4201418 Principles of Agricultural Extension
 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-6)
วท 4103210 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4201312 Animal Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201316 Incubation and Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-2-5)
วท 4201324 Principle of Weed Control
 หลักการควบคุมวัชพืช
3 (2-2-5)
วท 4201403 Applied Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (2-2-5)
วท 4201410 Soil and Plant Nutrition
 การจัดการดินและธาตุอาหารพืช
3 (2-2-5)
วท 4201414 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-2-5)
วท 4201415 Organic Plant Production
 การผลิตพืชอินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4201303 Horticulture Production
 การผลิตพืชสวน
3 (2-2-5)
วท 4201317 Organic Animal Production
 การผลิตสัตว์อินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4201322 Insect and Their Control
 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-2-5)
วท 4201409 Fighting cock production
 การเลี้ยงไก่ชน
3 (2-2-5)
วท 4201416 Plant Tissue Culture in Agriculture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201417 Vegetable Crop Production
 การผลิตพืชผัก
3 (2-2-5)
วท 4201309 Soiless Culture
 การปลูกพืชแบบไร้ดิน
3 (2-2-5)
วท 4201328 Animal Behavior
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201412 Forage Crops
 พืชอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201315 Artificial Insemination
 การผสมเทียม
3 (2-2-5)
วท 4201306 Agricultural Law
 กฎหมายการเกษตร
3 (3-0-6)
วท 4201325 Seeds and Seed Technology
 เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
3 (2-2-5)
วท 4201326 Agricultural System
 ระบบการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201318 Fancy Animals
 การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
3 (2-2-5)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง    7 หน่วยกิต
 241 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201332 Preparation for Practical Training
 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2 (90)
วท 4201419 Field Experience in Agricultural
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตร
5 (350)
 242 กลุ่มสหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201333 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (30)
วท 4201420 Co-operative Education in Agricultural
 สหกิจศึกษาสำหรับเกษตรศาสตร์
6 (640)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1