ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212205260

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 121 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
 122 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4101103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4104103 Statistics for scientific Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4102104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4101104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
 22 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    42 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101313 Solid State Physics
 ฟิสิกส์ของแข็ง
3 (3-0-6)
วท 4101202 Electricity and Magnetism
 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-6)
วท 4101203 Medium Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง
2 (0-4-2)
วท 4101201 Classical Mechanics
 กลศาสตร์คลาสสิก
3 (3-0-6)
วท 4101205 Oscillation and Wave
 การสั่นและคลื่น
3 (3-0-6)
วท 4101310 Quantum Mechanics
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3 (3-0-6)
วท 4101308 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
1 (0-2-1)
วท 4101204 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101206 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101309 Thermal and Statistical Physics
 ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ
3 (3-0-6)
วท 4101307 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่
3 (3-0-6)
วท 4101314 Optics
 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101415 Nuclear Physics
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
3 (3-0-6)
วท 4101416 Project in Physics 2
 โครงงานฟิสิกส์ 2
2 (0-4-2)
วท 4101311 High Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
2 (0-4-2)
วท 4101312 Project in Physics 1
 โครงงานฟิสิกส์ 1
2 (1-2-3)
 23 วิชาเฉพาะด้านเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101329 Fluid Dynamics
 พลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-6)
วท 4101320 Microcontroller and Control System
 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบควบคุม
3 (2-2-5)
วท 4101341 Drying Technology
 เทคโนโลยีการอบแห้ง
3 (3-0-6)
วท 4101340 Solar radiation
 รังสีอาทิตย์
3 (3-0-6)
วท 4101334 Drawing for Science
 การเขียนแบบสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4101322 Digital and Microprocessors
 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์
3 (2-2-5)
วท 4101333 Computational Physics
 การประมวลผลสำหรับฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101332 Material for Physics
 วัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์
3 (3-0-6)
วท 4101327 Geology
 ธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101328 Cosmology
 จักรวาลวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101335 Measurement Physics
 การตรวจวัดประมาณฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101326 Meteorology
 อุตุนิยมวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101336 Vacuum Technology
 เทคโนโลยีสุญญากาศ
3 (3-0-6)
วท 4101339 Biology Physical
 ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4101317 Introduction to Nanomaterial and Nanotechnology
 วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4101331 General Astronomy
 ดาราศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
วท 4101319 Quantum Electronics
 ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
วท 4101323 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3 (3-0-6)
วท 4101324 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4101330 Particle Physics
 ฟิสิกส์อนุภาค
3 (3-0-6)
วท 4101318 Gemology
 อัญมณีศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4101337 Renewable Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
วท 4101338 Particle Acceleration Theory
 ทฤษฎีของเครื่องเร่งอนุภาค
3 (3-0-6)
วท 4101321 Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101325 Astrophysics
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3 (2-2-5)
 24 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    8 หน่วยกิต
 241 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101420 Prepare for Field Experience in Physics
 การเตรียมความพร้อมสำรหับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
2 (1-2-3)
วท 4101417 Field Experience in Physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
6 (500)
 242 สหกิจศึกษา    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4101418 Prepare for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
2 (1-2-3)
วท 4101419 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (500)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1