ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212212860

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 121 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 122 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    94 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4103316 English for Biology
 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4103104 Biological Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-2-1)
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
 22 วิชาเฉพาะด้าน    67 หน่วยกิต
 221 เอกบังคับ    41 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103309 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
3 (3-0-6)
วท 4103308 Genetics and Reproduction Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
1 (0-2-1)
วท 4103303 Cell Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-2-1)
วท 4103205 Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103401 Seminar in Biology
 สัมมนาทางชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103206 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103106 Basic Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103204 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103310 Anatomy and Physiology Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
1 (0-2-1)
วท 4103307 Genetics and Reproduction
 พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4103311 Statistic for Biology
 สถิติสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103108 Basic Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103105 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103409 Research Progect in Biology
 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
2 (0-4-2)
วท 4103306 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
วท 4103207 Systematics and Taxonomy
 การจัดระบบและการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
2 (2-0-4)
วท 4103302 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
วท 4103107 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
 222 เอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103411 Introductory to Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
วท 4103408 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103314 Plant Tissue culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
วท 4103301 Systematic Microbiology
 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4103405 Pathogenic Bacteria
 แบคทีเรียก่อโรค
3 (2-2-5)
วท 4103313 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4103201 Introduction Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4103312 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103404 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4103403 Microbiology of Fermented Foods
 จุลชีววิทยาเกี่ยวกับอาหารหมัก
3 (2-2-5)
 223 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 2231 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103413 Preparation for Field Experience in Biology
 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
1 (30)
วท 4103414 Field Experience in Bilolgy
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
6 (0-420-0)
 2232 สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103415 Preparation for Cooperavive Education
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (30)
วท 4103416 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-640-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1