ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212203160

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 121 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
 122 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    97 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    37 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202508 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-6)
วท 4202501 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
วท 4202502 Laboratory in Organic Chemistry
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-2-1)
วท 4202505 Quantitative Analytical Chemistry
 เคมีปริมาณวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4202507 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4202503 General Biochemistry
 ชีวเคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4202506 Quantitative Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4102105 Basic of Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4102106 Basic of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4202504 General Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป
1 (0-2-1)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
 22 วิชาเอกบังคับ    38 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202608 Innovative Food Processing
 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202609 Basics in Food Engineering
 วิศวกรรมอาหารขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4202611 Food Quality Assurance and Quality Control
 การประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202601 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202610 Unit Operation in Food Engineering
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202607 Food Processing
 การแปรรูปอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202612 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
วท 4202614 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
วท 4202602 Food Plant Sanitation
 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202603 Food Regulation, Standard and Food safety
 กฎหมาย มาตรฐานอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202613 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4202605 Microbiology for Food Product
 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202606 Microbiology for Food Product Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
1 (0-2-1)
วท 4202604 Principle of Food Analysis
 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3 (2-2-5)
 23 วิชาเอกเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202709 Integrated Management in Food Production
 การบริหารการผลิตอาหารแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
วท 4202711 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-2-5)
วท 4202712 Food Fermentation Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3 (2-2-5)
วท 4202713 Poultry and Eggs Technology
 เทคโนโลยีสัตว์ปีกและไข่
3 (2-2-5)
วท 4202720 Bakery Technology
 เทคโนโลยีขนมอบ
3 (2-2-5)
วท 4202723 International Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารสากล
3 (2-2-5)
วท 4202724 Thai Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารไทย
3 (2-2-5)
วท 4202731 Innovations in Food Packaging
 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202702 Ingredients and Additives in Food Processing
 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202729 Food for Prevention and Treatment of Diseases
 อาหารเพื่อการป้องกันและบรรเทาโรค
3 (3-0-6)
วท 4202706 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202728 Snack and Thai dessert
 อาหารว่างและขนมไทย
3 (2-2-5)
วท 4202726 Food Toxicology
 พิษวิทยาในอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202716 Starch Technology
 เทคโนโลยีแป้ง
3 (2-2-5)
วท 4202715 Cereal Technology and Products
 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4202710 Meat and Meat Product Technology
 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4202730 Phytonutrients for Prevention of Diseases
 สารพฤษเคมีเพื่อการป้องกันโรค
3 (3-0-6)
วท 4202721 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
วท 4202705 Food Preservation
 การถนอมอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202727 Tradition Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน
3 (2-2-5)
วท 4202732 Food Supply Chain Management
 การจัดการโซ่อุปทานของอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202717 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีของผักและผลไม้
3 (2-2-5)
วท 4202718 Post Harvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
วท 4202719 Confectionary Technology
 เทคโนโลยีขนมหวาน
3 (2-2-5)
วท 4202708 English for Food Science and Technology
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202714 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม
3 (2-2-5)
วท 4202722 Flavor Technology
 เทคโนโลยีสารให้กลิ่นรส
3 (2-2-5)
วท 4202725 Functional Food Product
 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
วท 4202703 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนาการ
3 (3-0-6)
วท 4202701 Raw Material Handling and Preparation
 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ
3 (3-0-6)
วท 4202704 Food Quality Measurement and Shelf-life Evaluation
 การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202707 Sensory Evaluation of Food Quality
 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
3 (2-2-5)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    7 หน่วยกิต
 241 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202801 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
2 (0-6-2)
วท 4202802 Practical Training in Food Science and Technology
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 (350)
 242 สหกิจศึกษา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202804 Co-operative Education in Food Science and Technology
 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 (640)
วท 4202803 Co-operative Education Preparation in Food Science and Technology
 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 (0-1-2)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1