ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212201960

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022303 Entrepreneurship
 การเป็นเจ้าของธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0022304 Community Business Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
ศท 0022302 Business in Daily Life
 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0022209 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
ศท 0022206 Arts for Contemporary Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022202 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0022101 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022301 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0022205 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022103 Sex Education and Family Health
 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
3 (3-0-6)
ศท 0022201 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0022102 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
ศท 0022208 Local Study
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0022207 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022204 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022203 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 121 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011201 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011203 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (3-0-6)
ศท 0011202 Written for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 122 ภาษาต่างประเทศ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011213 ASEAN Language for Communication
 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011207 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011208 French Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
ศท 0011212 Chinese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
ศท 0011209 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011210 Japanese Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
ศท 0011211 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011204 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011206 English for Higher Education Students
 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0011205 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
ศท 0011214 ASEAN Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033503 Computer Aided Product Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
ศท 0033403 Science and Technology in Sufficiency Economy
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
ศท 0033601 Information Technology for Quslity of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033407 Mathematics and Statistics for Daily Life
 กระบวนการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ศท 0033501 Technology for Daily Life
 เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิต
3 (2-2-5)
ศท 0033402 Modern Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
ศท 0033604 Internet Technology
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)
ศท 0033602 Information Technology in Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
ศท 0033405 Chemistry for Daily Life
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0033404 Food for Quality of Life Development
 อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033401 Environment in a Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0033502 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0033603 Modern Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (2-2-5)
ศท 0033406 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104102 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
วท 4101103 Physics 2
 ฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4102104 Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมี 2
1 (0-2-1)
วท 4102103 Chemistry 2
 เคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4104101 Culculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4101104 Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาบังคับ    54 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102314 Inorganic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102475 Cooperative Education in Chemistry
 สหกิจศึกษาทางเคมี
6 (640)
วท 4102323 Organic Chemistry 2
 เคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102474 Pre-cooperative Education in Chemistry
 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี
1 (1-0-2)
วท 4102346 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
1 (0-2-1)
วท 4102345 Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
3 (3-0-6)
วท 4102231 Physical Chemistry 1
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102324 Organic Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102313 Inorganic Chemistry 2
 เคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102472 Senior Project in Chemistry
 โครงการวิจัยทางเคมี
2 (0-4-2)
วท 4102352 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102242 Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4102261 Chemical Safety
 เคมีความปลอดภัย
3 (3-0-6)
วท 4102434 Physical Chemistry Laboratory 2
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
1 (0-2-1)
วท 4102212 Inorganic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102473 Field Expereiences in Chemistry
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี
5 (250)
วท 4102232 Physical Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4102343 Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
3 (3-0-6)
วท 4102471 Seminar in Specialized Chemistry
 สัมมนาเฉพาะทางเคมี
1 (0-2-1)
วท 4102270 English for Chemistry
 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102241 Analytical Chemistry
 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4102344 Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
1 (0-2-1)
วท 4102351 Biochemistry
 ชีวเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102211 Inorganic Chemistry 1
 เคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102221 Organic Chemistry 1
 เคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102433 Physical Chemistry 2
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-6)
วท 4102222 Organic Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-2-1)
 23 กลุ่มวิชาเลือก    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102468 Local Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
3 (2-2-5)
วท 4102248 Environmental Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
1 (0-2-1)
วท 4102325 Spectroscopy of Organic Chemistry
 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
2 (2-0-4)
วท 4102469 Color Chemistry
 เคมีสี
3 (3-0-6)
วท 4102247 Environmental Chemistry
 เคมีสภาวะแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4102362 Unit Operation
 ยูนิตโอเปอเรชัน
3 (3-0-6)
วท 4102465 Surface Chemistry
 เคมีพื้นผิว
3 (3-0-6)
วท 4102449 Advanced Instrumental Analysis Chemistry
 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือชั้นสูง
3 (3-0-6)
วท 4102364 Introduction to Glass Blowing
 การเป่าแก้วเบื้องต้น
2 (1-2-3)
วท 4102467 Selected Topic in Chemistry
 เรื่องคัดเฉพาะทางเคมี
3 (3-0-6)
วท 4102353 Enzyme Application
 การประยุกต์ใช้เอนไซม์
3 (2-2-5)
วท 4102363 Introduction to Polymer Chemistry
 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1