ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212212857

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103102 Biological Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0-2-1)
วท 4102102 Chemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4103103 Biology 2
 ชีววิทยา 2
3 (3-0-6)
วท 4102101 Chemistry 1
 เคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4103101 Biology 1
 ชีววิทยา 1
3 (3-0-6)
วท 4101101 Physics 1
 ฟิสิกส์ 1
3 (3-0-6)
วท 4104102 Calculus and Analytic Geometry 2
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3 (3-0-6)
วท 4101102 Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-2-1)
วท 4103104 Biological Laboratory 2
 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0-2-1)
วท 4104101 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
วท 4103311 Statistic for Biology
 สถิติสำหรับชีววิทยา
3 (3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    41 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103308 Genetics and Reproduction Laboratory
 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
1 (0-2-1)
วท 4103310 Anatomy and Physiology Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
1 (0-2-1)
วท 4103401 Seminar in Biology
 สัมมนาทางชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4000201 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103107 Basic Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103409 Research Progect in Biology
 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา
2 (0-4-2)
วท 4103207 Systematics and Taxonomy
 การจัดระบบและการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
2 (2-0-4)
วท 4103307 Genetics and Reproduction
 พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4103302 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3 (3-0-6)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103106 Basic Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103105 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103309 Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
3 (3-0-6)
วท 4103306 Evolution
 วิวัฒนาการ
3 (3-0-6)
วท 4103205 Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1 (0-2-1)
วท 4103204 Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (3-0-6)
วท 4103108 Basic Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103303 Cell Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
1 (0-2-1)
วท 4103206 Biodiversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
2 (2-0-4)
 23 กลุ่มวิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103313 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4103315 Microbiology for Public Health and Sanitation
 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาล
3 (2-2-5)
วท 4103408 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103411 Introductory to Molecular Genetics
 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น
3 (2-2-5)
วท 4103402 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4103301 Systematic Microbiology
 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4103304 Microbial Ecology
 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
3 (2-2-5)
วท 4103312 Mycology
 ราวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103405 Pathogenic Bacteria
 แบคทีเรียก่อโรค
3 (2-2-5)
วท 4103407 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3 (3-0-6)
วท 4103410 Introduction to Cytogenetics
 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4103314 Plant Tissue culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3 (2-2-5)
วท 4103404 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4103305 Biological Technique
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103403 Microbiology of Fermented Foods
 จุลชีววิทยาเกี่ยวกับอาหารหมัก
3 (2-2-5)
วท 4103406 Infection and Immunity
 การเกิดโรคและภูมิคุ้มกัน
3 (2-2-5)
วท 4103201 Introduction Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วท 4103412 Introduction to Genetic Engineering
 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103413 Field Experience in Biology
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
5 (225)
วท 4103414 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (480)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1