ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212200157

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4102106 Basic of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4102105 Basic of Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4102107 Fundamental in Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4103106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4000201 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4102255 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
 22 วิชาบังคับ    21 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201104 Field work 2
 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2
1 (0-2-1)
วท 4201329 Information System in Agriculture
 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201330 Experimental Design in Agriculture
 สถิติและการทดลองทางการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201101 Principles of Plant Science
 หลักการผลิตพืช
3 (2-2-5)
วท 4201201 Genetics and breeding
 หลักพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์
3 (3-0-6)
วท 4201103 Field work 1
 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1
1 (0-2-1)
วท 4201402 Seminar in Agriculture
 สัมมนาทางการเกษตร
1 (0-2-1)
วท 4201102 Principle of Animal Science
 หลักการเลี้ยงสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201401 Special Problems
 ปัญหาพิเศษ
3 (0-6-3)
 23 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง    30 หน่วยกิต
 231 กลุ่มวิชาการผลิตพืช    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201308 Principles of Plant Propagation
 หลักการขยายพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
วท 4201202 Soil Science
 ปฐพีวิทยา
3 (2-2-5)
วท 4103209 Botany
 พฤกษศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4201303 Horticulture Production
 การผลิตพืชสวน
3 (2-2-5)
วท 4201207 Crop Improvement
 การปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
วท 4201302 Sustainable Agriculture
 การเกษตรแบบยั่งยืน
3 (2-2-5)
วท 4201206 Physiology for Plant Production
 สรีรวิทยาการผลิตพืช
3 (2-2-5)
วท 4201326 Agricultural System
 ระบบการเกษตร
3 (2-2-5)
วท 4201301 Economics Field Crops
 พืชไร่เศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
วท 4201327 Post Harvest Technologies
 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
วท 4201321 Plant Pests and Their Control
 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-2-5)
 232 กลุ่มวิชาการผลิตสัตว์    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201203 Poultry Production
 การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
วท 4201314 Beef and Dairy Production
 การผลิตโคเนื้อโคนม
3 (2-2-5)
วท 4201205 Animal Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201204 Swine Production
 การผลิตสุกร
3 (2-2-5)
วท 4201313 Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201315 Artificial Insemination
 การผสมเทียม
3 (2-2-5)
วท 4201331 Standard of animal farm and management
 มาตรฐานฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
3 (2-2-5)
วท 4201312 Animal Breeding
 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201311 General Diseases and Sanitation of Domentic Animal
 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
3 (2-2-5)
วท 4103210 Zoology
 สัตววิทยา
3 (2-2-5)
 24 วิชาเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201305 Agriculture Hobbies
 เกษตรเพื่องานอดิเรก
3 (2-2-5)
วท 4201316 Incubation and Hatchery Management
 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3 (2-2-5)
วท 4201328 Animal Behavior
 พฤติกรรมของสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201403 Applied Animal Nutrition
 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
3 (2-2-5)
วท 4201404 Feed Analysis
 การตรวจและวิเคราะห์อาหารสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201306 Agricultural Law
 กฎหมายการเกษตร
3 (3-0-6)
วท 4201307 Plant Growth Regulator and Chemicals
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-2-5)
วท 4201318 Fancy Animals
 การเลี้ยงสัตว์สวยงาม
3 (2-2-5)
วท 4201319 King Bhumibol and agriculture development
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ กับการพัฒนาการเกษตร
3 (3-0-6)
วท 4201408 Egg and Chicken Meat Science
 วิทยาศาสตร์ไข่และเนื้อไก่
3 (2-2-5)
วท 4201410 Soil and Plant Nutrition
 การจัดการดินและธาตุอาหารพืช
3 (2-2-5)
วท 4201413 Rice and Rice Production
 ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต
3 (2-2-5)
วท 4201320 Integration of Livestock Enterprises
 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
3 (2-2-5)
วท 4201405 Computer for Animal Production
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201411 Soil and Water Conservation
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
3 (2-2-5)
วท 4201317 Animal Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201406 Meat Science
 วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201407 Milk Science
 วิทยาศาสตร์น้ำนม
3 (2-2-5)
วท 4201409 Indigenous chicken production
 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3 (2-2-5)
วท 4201418 Principles of Agricultural Extension
 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-6)
วท 4201323 Plant Pathology and Their Control
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-2-5)
วท 4201412 Forage Crops
 พืชอาหารสัตว์
3 (2-2-5)
วท 4201415 Landscape Gardening
 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
3 (2-2-5)
วท 4201310 Soil Fertility
 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (2-2-5)
วท 4201324 Principle of Weed Control
 หลักการควบคุมวัชพืช
3 (2-2-5)
วท 4201325 Seeds and Seed Technology
 เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
3 (2-2-5)
วท 4201417 Plant Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
3 (2-2-5)
วท 4201309 Soiless Culture
 การปลูกพืชแบบไร้ดิน
3 (2-2-5)
วท 4201322 Insect and Their Control
 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
3 (2-2-5)
วท 4201414 Nursery Management
 การจัดการสถานเพาะชำ
3 (2-2-5)
วท 4201416 Plant Tissue Culture in Agriculture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
 25 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4201419 Field Experience in Agricultural
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเกษตร
5 (0-225-0)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1