ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212203155

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    97 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104101 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102106 Basic of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4202301 Statistics for Research of Food Science and Technology
 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202203 Biochemistry 1
 ชีวเคมี 1
3 (3-0-6)
วท 4103202 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (3-0-6)
วท 4102105 Basic of Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4202202 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-2-1)
วท 4103203 Microbiology Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1 (0-2-1)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4202206 Quantitative Analytical Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์
1 (0-2-1)
วท 4202204 Biochemistry Laboratory 1
 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1 (0-2-1)
วท 4202207 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
3 (2-2-5)
วท 4202205 Quantitative Analytical Chemistry
 เคมีปริมาณวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วท 4202201 Oganic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
วท 4000201 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
วท 4103106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
 22 วิชาบังคับ    34 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202401 Food Quality Assurance and Quality Control
 การประกันและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202307 Basics in Food Engineering
 วิศวกรรมอาหารขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4202308 Unit Operation in Food Engineering
 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202402 Seminar
 สัมมนา
1 (1-0-2)
วท 4202303 Microbiology for Food Product
 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202208 Food Chemistry
 เคมีอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202302 Principle of Food Analysis
 หลักการวิเคราะห์อาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202403 Special Problem
 ปัญหาพิเศษ
2 (0-6-2)
วท 4202306 Food Processing Technology
 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202304 Microbiology for Food Product Laboratory
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
1 (0-2-1)
วท 4202210 Food Laws and Standard
 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202209 Food Plant Sanitation
 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202305 Principle of Food Processing
 หลักการแปรรูปอาหาร
3 (2-2-5)
 23 วิชาเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202213 Food and Nutririon
 อาหารและโภชนาการ
3 (3-0-6)
วท 4202309 Biochemistry II
 ชีวเคมี 2
3 (3-0-6)
วท 4202316 Poutry and Poutry Product Technology
 เทคโนโลยีสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4202404 Sensory Evaluation of Food Quality
 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
3 (2-2-5)
วท 4202319 Functional Food Product
 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
วท 4202327 Food Toxicology
 พิษวิทยาในอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202312 Food Product Development
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202317 Confectionary Technology
 เทคโนโลยีขนมหวาน
3 (2-2-5)
วท 4202326 Flavor Technology
 เทคโนโลยีสารให้กลิ่นรส
3 (2-2-5)
วท 4202324 Beverage Technology
 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
วท 4202311 Food Packaging
 บรรจุภัณฑ์อาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202310 Food Quality Measurement and Shelf-life Evaluation
 การตรวจวัดคุณภาพและการประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหาร
3 (2-2-5)
วท 4202313 Meat and Meat Product Technology
 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4202314 Fishery Product Technology
 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3 (2-2-5)
วท 4202318 Bakery Technology
 เทคโนโลยีขนมอบ
3 (2-2-5)
วท 4202321 Starch Technology
 เทคโนโลยีแป้ง
3 (2-2-5)
วท 4202320 Cereal Technology and Product
 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
3 (2-2-5)
วท 4202212 Ingradients and Additives in Food Processing
 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
3 (3-0-6)
วท 4202323 Fruit and Vegetable Technology
 เทคโนโลยีของผักและผลไม้
3 (2-2-5)
วท 4202315 Food Fermentation Technology
 เทคโนโลยีอาหารหมัก
3 (2-2-5)
วท 4202211 Raw Material Handling and Preparation
 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ
3 (3-0-6)
วท 4202328 Thai Food Technology
 เทคโนโลยีอาหารไทย
3 (2-2-5)
วท 4202325 Post Harvest Technology
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
วท 4202322 Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม
3 (2-2-5)
 24 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4202405 Practical Training in Food Science and Technology
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 (250)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1