ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212219155

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011012 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
ศท 0011014 Psychology for Life
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0011011 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
ศท 0011013 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022016 Moral and Ethics for Life
 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022013 Life and Aesthetic
 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0022014 Arts for Contemporaey Life
 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ศท 0022011 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022015 Truth of Life
 ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022012 Life and Music
 ชีวิตกับดนตรี
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาภาษา    12 หน่วยกิต
 131 ภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033011 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033012 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 132 ภาษาอังกฤษบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033013 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033014 English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
 133 ภาษาอังกฤษเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033015 English Speaking for Higher Education
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
ศท 0033018 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033017 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0033016 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 14 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
 141 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044011 Life and Health
 ชีวิตกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
ศท 0044012 Modern Technology and Life
 เทคโนโลยีสมัยใหม่กับชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044015 Environment in the Globalization Era
 สิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
ศท 0044013 Our World
 โลกของเรา
3 (3-0-6)
ศท 0044014 Environment in the Changing World
 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
ศท 0044016 Borderless Communication
 การสื่อสารไร้พรมแดน
3 (3-0-6)
 142 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044017 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
ศท 0044018 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
 143 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0044019 Information and Communication Technology for Quality of Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0044020 Information Technology for Social Network Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้
3 (3-0-6)
ศท 0044021 Life and Modern Information Technology
 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาแกน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4103106 Fundamental Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4103105 Fundamental Biology
 ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4102106 Basic of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4104101 Calculus and Analytic Geometry 1
 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
3 (3-0-6)
วท 4102105 Basic of Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4101106 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-2-1)
วท 4101105 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
วท 4000201 English for Science
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
 22 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    49 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203201 Environmental Microbiology 2
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 2
3 (2-2-5)
วท 4203309 Seminar in Environmental
 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อม
1 (0-2-1)
วท 4203205 Survey and Quality Analysis of Water
 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
3 (2-2-5)
วท 4203301 Survey and Quality Analysis of Air
 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
3 (2-2-5)
วท 4203306 Introduction to Statistics for Environmental Research
 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203101 Environmental Microbiology 1
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1
3 (2-2-5)
วท 4203203 Soil and Mineral Science Foundation
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-2-5)
วท 4203303 Environmental Pollution Control
 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
3 (2-2-5)
วท 4203305 Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4203202 Environmental Science Foundation
 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203204 Environmental Remote Sensing
 การสำรวจข้อมูลระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203302 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203304 International Standard System of Environmental Management
 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203206 Survey and Quality Analysis of Soil
 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพดิน
3 (2-2-5)
วท 4203401 Environmental Research
 การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
3 (0-9-0)
วท 4203307 Industrial Safety
 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4203308 Environmental Laws
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
 23 กลุ่มวิชาเอกเลือก    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203311 Occupational Health
 อาชีวอนามัย
3 (2-2-5)
วท 4203409 Industrial Sanitation
 สุขาภิบาลในโรงงาน
3 (2-2-5)
วท 4203402 Energy Conservation and Development
 การอนุรักษ์และพัฒนาพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4203314 Natural Disaster and Climate Change
 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3 (3-0-6)
วท 4203210 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
วท 4203312 Wastewater Treatment Technology
 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3 (2-2-5)
วท 4203410 Industrial Safety Training
 การฝึกอบรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วท 4203207 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203313 Geographic Information System for Natural Resource Management
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร
3 (2-2-5)
วท 4203412 Community Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
3 (0-6-3)
วท 4203310 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วท 4203404 Industrial Waste Management
 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
วท 4203407 Water Resources and Management
 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
3 (2-2-5)
วท 4203208 Solid Waste and Hazardous Waste Management
 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
3 (2-2-5)
วท 4203405 Noise Pollution and Vibration
 มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
3 (2-2-5)
วท 4203209 Environmental Engineering Foundation
 พื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203403 Environmental Toxicology
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
วท 4203406 Principles of Natural Resources Management
 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (2-2-5)
วท 4203408 Natural Resources and Cultural Heritage Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
วท 4203411 Environmental Conservation Camping
 การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 (0-6-3)
 24 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4203414 Cooperative Education in Environmental Science
 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6 (480)
วท 4203413 Field Experience in Environmental Science
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 (225)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1