ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212292651

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93 หน่วยกิต
 21 วิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102101 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3(3-0-6)
4101103 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
4102102 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-2-1)
4104101 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4101104 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
 22 กลุ่มวิชาเนื้อหา    64 หน่วยกิต
 221 วิชาเอกบังคับ    37 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102213 Basic Biochemistry
 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
4103401 Seminar in Biology
 สัมมนาชีววิทยา
1(0-2-1)
4103303 Microbial Physiology
 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-2-5)
4103315 Microbial Ecology
 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
3(2-2-5)
4103212 Statistic for Biology
 ชีวสถิติ
3(3-0-6)
4103206 Ecology
 นิเวศวิทยา
3(2-2-5)
4103205 Microbiology
 จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
4103402 Research Project in Biology
 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3(2-2-5)
4000201 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
4103209 Cell Biology
 ชีววิทยาของเซลล์
3(2-2-5)
4103308 Systematic Microbiology
 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
3(2-2-5)
4103311 Microbial Genetics
 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
3(3-0-6)
4103204 Genetics
 พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
 222 วิชาเนื้อหาเลือก    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103202 Zoology
 สัตววิทยา
3(2-2-5)
4103208 Taxonomy
 อนุกรมวิธาน
3(2-2-5)
4103210 Developmental Biology
 ชีววิทยาของการเจริญ
3(2-2-5)
4103302 Plant Physiology
 สรีรวิทยาของพืช
3(2-2-5)
4103304 Invertebrate
 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-2-5)
4103310 Human Genetic
 พันธุศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
4103312 Animal Ecology
 นิเวศวิทยาของสัตว์
3(2-2-5)
4103321 Yeast and Yeast Technology
 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี
3(2-2-5)
4103325 Industrial Microbiology
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
4103327 Soil Microbiology
 จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-2-5)
4103203 Botany
 พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
4103211 Biological Diversity
 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
3(2-2-5)
4103313 Plant Ecology
 นิเวศวิทยาของพืช
3(2-2-5)
4103406 Survey and Collection Local Plants
 การสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น
2(1-2-3)
4103411 Quality Control of Food Product
 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
4103323 Introduction to Virology
 วิทยาไวรัสเบื้องต้น
3(2-2-5)
4103328 Sanitation Microbiology
 จุลชีววิทยาด้านสาธารณสุข
3(2-2-5)
4103330 Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-2-5)
4103408 Fermentation Technology
 เทคโนโลยีการหมัก
3(2-2-5)
4103409 Principle of Food Processing and Preservation
 หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร
3(2-2-5)
4103201 General Physiology
 สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
4103207 Evolution
 วิวัฒนาการ
3(2-2-5)
4103314 Human Ecology
 นิเวศวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
4103316 Enlomology
 กีฏวิทยา
3(2-2-5)
4103322 Bacteriology
 วิทยาแบคทีเรีย
3(2-2-5)
4103405 Biotechnique
 เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-2-5)
4103410 Microbial Food Product
 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
3(2-2-5)
4103309 Population Genetics
 พันธุศาสตร์ในหมู่ประชากร
3(3-0-6)
4103317 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
4103326 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-2-5)
4103301 Animal Physiology
 สรีรวิทยาของสัตว์
3(2-2-5)
4103307 Plant Taxonomy
 อนุกรมวิธานของพืช
3(2-2-5)
4103318 Phycology
 สาหร่ายวิทยา
3(2-2-5)
4103324 Pathogenic Bacteriology
 พาโทเจนนิกแบคทีริโอโลยี
3(2-2-5)
4103319 Protozology
 โปรโทซัววิทยา
3(2-2-5)
4103320 Mycology
 ราวิทยา
3(2-2-5)
4103329 Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
4103407 Immunology
 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-2-5)
4103305 Vertebrate Zoology
 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3(2-2-5)
4103306 Animal Taxonomy
 อนุกรมวิธานของสัตว์
3(2-2-5)
4103404 Microtechnique
 ไมโครเทคนิค
3(2-2-5)
4103412 Food Analysis
 การวิเคราะห์อาหาร
3(2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
 24 กลุ่มวิชาปฎิบัติการและฝึกประสบการณืวิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103403 Field Experience in Applied Biology
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาประยุกต์
5 (225)
 3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1