ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 212205250

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการศื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 ภาษาบังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2102101 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 112 ภาษาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2101203 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2103101 General French
 ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
3(3-0-6)
2105101 General Modern Chinese
 ภาษาจีนปัจจุบันทั่วไป
3(3-0-6)
2102005 Writing English for Specific Purposes
 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102003 Reading English for Specific Purposes
 การอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
2102002 English for Communication and Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
2101202 Thai Language in Business
 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
2104001 General Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
3(3-0-6)
2102004 Speaking English for Specific Purposes
 การพูดภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2109101 Information Literacy
 การรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2100101 Aesthetic Appreciation
 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2110101 Meaning of Life
 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 122 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2202101 Global Society and Living
 วิถีโลก
3(3-0-6)
2201102 Human Rights
 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
2203101 Human Being and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
2201101 Law and Life
 กฎหมายกับชีวิต
3(3-0-6)
2204101 Thai Living
 วิถีไทย
3(3-0-6)
1203201 Human Behavior and Self Development
 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4100102 Mathematics for Life
 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
4100103 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
 132 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4200102 Science in Daily Life
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
4200103 Science for Health
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
4200101 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 133 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6100102 Information Technology for Learning
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
6100101 Information Technology for Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    95 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเนื้อหา    81 หน่วยกิต
 211 วิชาแกน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103101 Principles of Biology
 หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
4104101 Mathematics for Science
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
4101101 Principles of Physic
 หลักฟิสิกส์
3(3-0-6)
4101102 Principles of Physic Laboratory
 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
1(0-2-1)
4103102 Principles of Biology Laboratory
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-2-1)
4102101 Principles of Chemistry
 หลักเคมี
3(3-0-6)
4102102 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-2-1)
 212 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    57 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101312 Wave Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
1(0-2-1)
4101415 Quantum Mechanics 1
 กลศาสตร์ควอนตัม 1
3(3-0-6)
4104109 Mathematic for Science 2
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4101331 Electronics 1
 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-2-5)
4101317 Modern Physics
 ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น
3(3-0-6)
4101334 Electric Circuit Analysis
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(2-2-5)
4101244 Mathematical Physics
 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
4101211 Mechanics 1
 กลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
6101312 Computer Application for Science and Mathematics
 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
6101202 Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
4101217 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
4101213 Electricity and Magnetism 1
 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
4101333 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4100201 English for Science 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
4104114 Mathematic for Science 3
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3
3(3-0-6)
4101441 Seminar in Physics
 สัมมนาฟิสิกส์
2(1-2-3)
4101214 Electromagnetic Laboratory 1
 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1
1(0-2-1)
4101442 Project in Physics
 โครงงานฟิสิกส์
2(0-4-2)
4101212 Mechanics Laboratory 1
 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
1(0-2-1)
4101311 Physics of Wave
 ฟิสิกส์ของคลื่น
3(3-0-6)
4101318 Modern Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
1(0-2-1)
4101421 Nuclear Physic 1
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
3(3-0-6)
4101422 Nuclear Physic Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
1(0-2-1)
 213 กลุ่มวิชาเอกเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101251 Earth Sciences
 วิทยาศาตร์เกี่ยวกับโลก
3(2-2-5)
4101332 Electronics 2
 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2-5)
4101356 Meteorological Laboratory 1
 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1
1(0-2-1)
4101412 Mechanic 2
 กลศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4101444 Physis and Technology
 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
2(2-0-4)
4101323 X-Ray Crystallography
 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอ๊กซ์
3(3-0-6)
4101336 Electrical Machines
 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4101337 Electrical Machines
 เครื่องกลไฟฟ้า
3(2-2-5)
4101353 Geological Laboratory 1
 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1
1(0-2-1)
4101411 Optics
 ทัศนศาสตร์
3(2-2-5)
4101423 Radiology
 รังสีวิทยา
3(3-0-6)
4101434 Opto Electronics
 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4101443 Independent Study
 โครงการศึกษาเอกเทศฟิสิกส์
2(1-2-3)
4101316 Statisical Physics
 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
4101341 Applied Physics
 ฟิสิกส์ประยุกต์
3(2-2-5)
4101343 Polymer Physics
 ฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3(3-0-6)
4101351 Astrophysics
 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์
3(2-2-5)
4101431 Microprocessors System
 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
4101357 Astronomy 1
 ดาราศาสตร์ 1
3(3-0-6)
4101358 Astronomical Laboratory 1
 ปฏิบัติการดาราศาสตร์ 1
1(0-2-1)
4101432 Digital Electronics and Inferfacing
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการประสาน
3(2-2-5)
4101455 Agricultural Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
2(2-0-4)
4101321 Introduction to Molecular Spectroscopy
 สเปกโทรสโกปีของโมเลกุลเบื้องต้น
3(3-0-6)
4101416 Quantum Mechanics 2
 กลศาสตร์ควอนตัม 2
3(3-0-6)
4101433 Solid State Physics
 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
3(3-0-6)
4101446 Rubber Physical Test
 การทดสอบยางทางฟิสิกส์
3(2-2-5)
4101447 Strength of Materials
 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(2-2-5)
4101452 Geology 2
 ธรณีวิทยา 2
2(1-2-3)
4101456 Astronomy 2
 ดาราศาสตร์ 2
3(3-0-6)
4101457 Astronomical Laboratory 2
 ปฏิบัติการดาราศาตร์ 2
1(0-2-1)
4101335 Electronics Instrumentation
 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4101352 Geology 1
 ธรณีวิทยา 1
3(3-0-6)
4101355 Meteorology 1
 อุตุนิยมวิทยา 1
3(3-0-6)
4101414 Electricity and Magnetism 2
 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
4101424 Nuclear Physics
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
3(3-0-6)
4101453 Meteorology 2
 อุตุนิยมวิทยา 2
2(1-2-3)
4101458 Science for Tourism
 วิทยาศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
4101313 Acoustics
 เสียง
3(2-2-5)
4101413 Electromagnetic field
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
4101435 Nuclear Electronics
 นิวเคลียร์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
4101448 Nanotechnology
 นาโนเทคโนโลยี
3(2-2-5)
4101454 Metecorology 3
 อุตุนิยมวิทยา 3
3(2-2-5)
4101322 Atomic Spectra
 สเปกตรัมอะตอม
3(3-0-6)
4101342 Applied Mechanics
 กลศาสตร์ประยุกต์
2(2-0-4)
4101344 Introduction to Science Energy
 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
3(2-2-5)
4101354 Oceanography
 สมุทรศาสตร์
2(1-2-3)
4101445 Construction of Physic Materials
 การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์
3(2-2-5)
 22 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3102208 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3104101 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
3104105 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
3101107 Introduction to Business Operation
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
3101102 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
3105217 Accounting for Community Business
 การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
3105103 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
3102101 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3101101 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 23 กลุ่มปฎิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101471 Field Experience in Physics
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
5 (230)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1