ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 202106164

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 111 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011703 English Skills for Self-development
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
ศท 0011701 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011702 English Skills for Higher Education
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
 112 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011708 Malay for Communication
 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011704 French for Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011706 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011707 Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011705  
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ศท 0011709 Persia for Communication
 ภาษาเปอร์เซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 121 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022704 Local Innovator
 นวัตกรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022701 Thai Citizens in Dynamic Society
 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3 (3-0-6)
 122 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0022702 Aesthetics for Life
 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0022703 Media and Information Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
ศท 0022705 Creative Entrepreneur
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
 13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    9 หน่วยกิต
 131 บังคับ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033703 Science and Technology for Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
ศท 0033701 Digital Intelligence
 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
3 (2-2-5)
 132 เลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0033705 Technology for Digital Life
 เทคโนโลยีเพื่อชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
ศท 0033704 Holistic Health Development
 การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
ศท 0033702 Systems Thinking
 การคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    106 หน่วยกิต
 21 วิชาเอกบังคับ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105501 Management in Science Education
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105409  
 วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (2-2-5)
วท 4105602  
 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105403  
 ดาราศาสตร์และอวกาศ
3 (2-2-5)
วท 4105101 Physics for Teacher 1
 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3 (2-2-5)
วท 4105401  
 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
3 (2-2-5)
วท 4105103 Physics for Teacher 2
 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
3 (2-2-5)
วท 4105201 Chemistry for Teacher 1
 เคมีสำหรับครู 1
3 (2-2-5)
วท 4105301 Biology for Teacher 1
 ชีววิทยาสำหรับครู 1
3 (2-2-5)
วท 4105507  
 สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4105203 Chemistry for Teacher 2
 เคมีสำหรับครู 2
3 (2-2-5)
วท 4105303 Biology for Teacher 2
 ชีววิทยาสำหรับครู 2
3 (2-2-5)
วท 4105405  
 ไฟฟ้าและพลังงาน
3 (2-2-5)
วท 4105404  
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
 22 วิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4105309 Biotechnique
 เทคนิคทางชีววิทยา
3 (2-2-5)
วท 4105410  
 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 1
3 (2-2-5)
วท 4105408 Statistics and Research Methodology in Science
 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105412  
 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 3
3 (2-2-5)
วท 4105509  
 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105508  
 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
3 (2-2-5)
วท 4105512  
 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105603  
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
วท 4105411  
 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2
3 (2-2-5)
วท 4105511  
 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4105208 Computer Applications in Chemistry
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
3 (2-2-5)
วท 4105510  
 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาชีพครู    43 หน่วยกิต
 231 วิชาชีพครูบังคับ    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1101209 Learning Management Science 2
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
3 (2-2-5)
คศ 1100411 Individual Development Plan
 คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)
คศ 1201105 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1100101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
คศ 1202207 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1202310 Research and Learning Innovation Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1100103 Communicative Language for teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1101206 Learning Management Science 1
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
3 (2-2-5)
คศ 1101104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
คศ 1204208 Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1203102 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
 232 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100314 Internship III
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2 (90)
คศ 1100213 Internship II
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 (90)
คศ 1100112 Internship I
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 (90)
คศ 1100415 Internship III
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 (290)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1