ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
 หลักสูตร : ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 สาขาวิชา : 202102062

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท 0011215 English Usage and Communication
 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
3 (2-2-5)
ศท 0022310 Realization of Educational Changes
 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3 (2-2-5)
ศท 0022309 Aesthetics
 สุนทรียะ
3 (2-2-5)
ศท 0011218 English for Professional Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3 (2-2-5)
ศท 0011216 English Communication Skills
 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
ศท 0022307 Effective Citizens
 พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (2-2-5)
ศท 0011217 English Speaking and Listening Skills
 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
ศท 0022305 21st Century Skills for Life and Profession
 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
ศท 0022306 Philosophy of King for Local Development
 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
ศท 0022308 Strengthening and Maintaining Mental Health
 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    103 หน่วยกิต
 21 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    40 หน่วยกิตnbsp;   คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104212  
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
วท 4104112  
 แคลคูลัส 1
3 (2-2-5)
วท 4104416  
 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
1 (0-2-1)
วท 4104317  
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 (2-2-5)
วท 4104210  
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4104214  
 ทฤษฎีจำนวน
3 (2-2-5)
วท 4104319  
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104111  
 ระบบจำนวน
3 (2-2-5)
วท 4104110  
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (2-2-5)
วท 4104215  
 เรขาคณิตเบื้องต้น
3 (2-2-5)
วท 4104114  
 แคลคูลัส 2
3 (2-2-5)
วท 4104211  
 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104321  
 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4104115  
 หลักการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 22 กลุ่มวิชาเอกเลือก    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท 4104417  
 วิยุตคณิต
3 (2-2-5)
วท 4104323  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104322  
 ทฤษฎีสมการ
3 (2-2-5)
วท 4104213  
 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
3 (2-2-5)
วท 4104113  
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (2-2-5)
วท 4104418  
 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104320  
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 (2-2-5)
วท 4104316  
 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104324  
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104419  
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
วท 4104318  
 พีชคณิตนามธรรม
3 (2-2-5)
 23 กลุ่มวิชาชีพครู    43 หน่วยกิต
 231 วิชาชีพครูบังคับ    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1101209 Learning Management Science 2
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
3 (2-2-5)
คศ 1100103 Communicative Language for teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
คศ 1202310 Research and Learning Innovation Development
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1101104 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
คศ 1204208 Administration and Quality Assurance in Education
 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
คศ 1100101 Ethics and Spirituality for Teachers
 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3 (2-2-5)
คศ 1201105 Educational Innovation and Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1101206 Learning Management Science 1
 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
3 (2-2-5)
คศ 1100411 Individual Development Plan
 คุรุนิพนธ์
1 (0-2-1)
คศ 1202207 Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
คศ 1203102 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
 232 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คศ 1100112 Internship I
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2 (90)
คศ 1100415 Internship III
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6 (290)
คศ 1100314 Internship III
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2 (90)
คศ 1100213 Internship II
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2 (90)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1