เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : อนุปริญญา   
  หลักสูตร : -   
  1112004 - อิเล็กทรอนิกส์0 2.00
  1112030 - เซรามิกส์0 2.00
  1112923 - สัตวบาล0 2.00
  ระดับการศึกษา : อนุปริญญา พิเศษ   
  หลักสูตร : -   
  1200073 - เคมีอุตสาหกรรม0 2.00
  1212004 - อิเล็กทรอนิกส์0 2.00
  1212018 - การอาหาร0 2.00
  1212030 - เซรามิกส์0 2.00
  1212073 - เคมีอุตสาหกรรม0 2.00
  1212927 - สุขศึกษา0 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  202102062 - คณิตศาสตร์1404 2.00
  202106162 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1424 2.00
  202211962 - เคมี1424 2.00
  202211964 - เคมี1424 2.00
  202102064 - คณิตศาสตร์1404 2.00
  202106164 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1424 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  212205250 - ฟิสิกส์1314 2.00
  212205251 - ฟิสิกส์1314 2.00
  212292650 - ชีววิทยาประยุกต์1294 2.00
  212292651 - ชีววิทยาประยุกต์1294 2.00
  212203150 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1274 2.00
  212203151 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1274 2.00
  212219150 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1294 2.00
  212219151 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1294 2.00
  212201951 - เคมี1344 2.00
  212205255 - ฟิสิกส์1304 2.00
  212201955 - เคมี1354 2.00
  212219155 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1384 2.00
  212200155 - เกษตรศาสตร์1324 2.00
  212203155 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1334 2.00
  212212855 - ชีววิทยา1284 2.00
  212200157 - เกษตรศาสตร์1324 2.00
  212201957 - เคมี1354 2.00
  212219157 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1384 2.00
  212212857 - ชีววิทยา1284 2.00
  212203157 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1334 2.00
  212205257 - ฟิสิกส์1304 2.00
  212200160 - เกษตรศาสตร์1344 2.00
  212201960 - เคมี1364 2.00
  212203160 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1334 2.00
  212212860 - ชีววิทยา1304 2.00
  212205260 - ฟิสิกส์1364 2.00
  212219160 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1404 2.00
  212200164 - เกษตรศาสตร์1344 2.00
  212201964 - เคมี1364 2.00
  212219164 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1404 2.00
  212212864 - ชีววิทยา1304 2.00
  212203164 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1334 2.00
  212205264 - ฟิสิกส์1364 2.00
  212203165 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1244 2.00
  21210065 - วิทยาศาสตร์04 2.00
  2122001 - เกษตรศาสตร์1294 2.00
  2122019 - เคมี1344 2.00
  2122031 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1274 2.00
  2122038 - ชีววิทยาประยุกต์04 2.00
  2122040 - คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์1284 2.00
  2122052 - ฟิสิกส์1314 2.00
  2122191 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1294 2.00
  2122926 - ชีววิทยาประยุกต์1294 2.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)   
  212100665 - วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)04 1.65
  212100765 - วิทยาศาสตร์ (เคมี)04 1.65
  212100865 - วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)04 1.65
  212110265 - เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม1284 1.65
  หลักสูตร : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)   
  2100001 - พยาบาลศาสตร์04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี พิเศษ   
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  2222001 - เกษตรศาสตร์04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2 ปี พิเศษ   
  หลักสูตร : -   
  3200023 - คหกรรมศาสตร์02 2.00
  3221020 - คณิตศาสตร์1632 2.00
  3221023 - คหกรรมศาสตร์02 2.00
  3221061 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1382 2.00
  3222073 - เคมีอุตสาหกรรม02 2.00
  3222913 - เทคโนโลยีการเกษตร02 2.00
  3222927 - สุขศึกษา02 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)   
  4240973 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)242 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต   
  512102050 - คณิตศาสตร์1635 2.00
  512102051 - คณิตศาสตร์1635 2.00
  512106150 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1625 2.00
  512106151 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1625 2.00
  512106156 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1685 2.00
  512102056 - คณิตศาสตร์1695 2.00
  512211957 - เคมี1725 2.00
  512102057 - คณิตศาสตร์1695 2.00
  512106157 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1685 2.00
  512102060 - คณิตศาสตร์1725 2.00
  512106160 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1715 2.00
  212106162 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป05 2.00
  5121020 - คณิตศาสตร์1635 2.00
  5121061 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป1625 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
  6209ก55 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก)412 3.00
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  6209ก63 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก)412 3.00
  6209ก631 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ก)412 3.00
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1