เมนูหลัก


คู่มือการใช้งาน

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ห้องเรียนออนไลน์ ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
Photo
            ข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ เริ่มเรียนวันที่
1 พฤศจิกายน 2564   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีใช้ระบบ Zoom&Google meet   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีการค้นหาห้องเรียนออนไลน์   >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2564
 2.การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 <<< | | | ประกาศรับสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
<<< | | | ปฏิทินการรับสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
<<< | | | แผนการรับสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
<<< | | | คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
<<< | | | ขั้นตอนการสมัคร | | | >>>   >>>คลิกที่นี่<<<
Photo
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2564
 3.การรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนมาก)    
       ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
>> สาขาวิชาที่เปิดรับและกำหนดการรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< <<

Photo
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 4.ห้องเรียนออนไลน์ ภาคพิเศษ (ด่วนมาก)    
Photo
            ข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เริ่มเรียน
วันที่ 4 กันยายน 2564   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีใช้ระบบ Zoom&Google meet   >>>คลิกที่นี่<<<
> > > >   วิธีการค้นหาห้องเรียนออนไลน์   >>>คลิกที่นี่<<<
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2564
 5.การรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (ด่วนมาก)    
>> ขั้นตอนการสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< < <

       ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

>> ประกาศรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< < <

>> ปฏิทินการรับสมัคร   >>>คลิกที่นี่<<< < <

>> แผนการรับนักศึกษา   >>>คลิกที่นี่<<< < <

Photo
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2564
 6.ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564 (ด่วน)    
ภาคปกติ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 • ภาค ฤดูร้อน/2564

  ภาคพิเศษ
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 • ภาค ฤดูร้อน/2564

  ปริญญาโท
 • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 • ภาคฤดูร้อน/2564
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กรกฎาคม 2564
   7.ช่องทางการติดตามข้อมูล และติดต่อสอบถาม (ด่วน)    
          กองบริการการศึกษา ได้เพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูล และติดต่อสอบถามได้ที่เพจ TRU กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดย >>>คลิกที่นี่<<<
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2564
   8.เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษา (ด่วน)    

  เอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  •ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
  >>>>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
  •ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
  >>>>คลิกที่นี่<<<


  นักศึกษาภาคปกติ
  •รุ่น 2553-2556
  >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 2557-2561 >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 2557-2561 เพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 2562 หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต 4 ปี และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี>>คลิกที่นี่<<<

  นักศึกษา ภาคพิเศษ
  •รุ่น 53 ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
  >>>คลิกที่นี่<<<
  •รุ่น 57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) >>>คลิกที่นี่<<<


  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2563
   9.การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วน)    

  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ >คลิก<

  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2561
   10.สาธิตวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษา (ด่วน)    
  การรายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว นักศึกษาใหม>>>คลิกที่นี่<<<
  การลงทะเบียนตามแผน และพิมพ์ใบลงทะเบียน >>>คลิกที่นี่<<<
  การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา >>>คลิกที่นี่<<<
  การลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่น และการเลือกวิชาเลือกเสรี >>>คลิกที่นี่<<<
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2559
   11.การติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา    
        นศ. ที่จะขอรับวุฒิการศึกษาได้นั้น ให้มาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 5 วันทำการ ซึ่ง นศ. สามารถตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ 2 วิธี โดย
        1.  ให้ นศ. คลิกที่เมนูค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่หน้าเมนูหลัก
        2.  กรณีที่ค้นหารายชื่อแล้วระบบแจ้งว่ากำลังรอสภาอนุมัติให้ นศ. เข้าไปตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยเข้าสู่ระบบของ นศ. ตรงเมนูตรวจสอบจบ
       ซึ่งในการขอรับวุฒิการศึกษานี้ ให้ นศ. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเขียนรหัสนักศึกษา) หรือใบเสร็จชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นในการติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
      1. วันที่ 13 ตุลาคม 2564
      2. วันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564
      3. วันที่ 6 ธันวาคม 2564
      4. วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2564
   12.คำถามที่พบบ่อย    

  คำถามที่พบบ่อย Faqs

     1.การลงทะเบียนสามารถทำได้ถึงเมื่อไร ?
  -การลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนสอบปลายภาค สามารถดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา เมนูซ้ายมือ
  -หากเลยเวลา จะต้อง เขียนคำร้องทั่วไป ขออนุญาตจ่ายค่าเทอมย้อนหลัง และเสียค่าปรับ จนกว่าจะชำระเงิน
     2.หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนในเทอมที่ 1 จะสามารถชำระค่าลงทะเบียนเทอมที่ 2 ได้หรือไม่ ?
  -ไม่ได้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียน และไม่มีหนี้ในภาคการศึกษาก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
     3.การชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด มีผลอย่างไร?
  -นักศึกษาอาจไม่มีชื่อในการเข้าสอบปลายภาค / ไม่มีชื่อในการส่งเกรดสำหรับอาจารย์ผู้สอน / การออกเกรดล่าช้า / สำเร็จการศึกษาช้ากว่าปกติ
     4.ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า คิดอย่างไร?
  -เริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุใน ปฏิทินการศึกษาซ้ายมือ โดยจะปรับวันละ 20 บาท รวม วันเสาร์-อาทิตย์
     5.เราสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอม ได้อย่างไรบ้าง?
  -นักศึกษาสามารถแบ่งงวดค่าใช้จ่ายเป็น 2 งวด และจะต้องชำระทั้ง 2 ส่วน ตามที่กำหนดในปฏิทิน
     6.ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ระบบยังแจ้งว่าค้างชำระค่าเทอม
  -การชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร จะเสร็จเรียบร้อยภายใน 12.00น. ของวันถัดไป
     7.หากชื่อวิชาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาไม่เหมือนกัน สามารถลงทะเบียนแทนกันเพื่อแก้ผลการเรียนที่เป็น E ได้หรือไม่
  -นักศึกษาต้องค้นหารายวิชาแทน ในเมนูซ้ายมือ (ใช้รหัสวิชาเดิมตัวที่เรียนไม่ผ่าน) หากพบว่าไม่สามารถแทนกันได้ จะต้องขอเปิดกรณีพิเศษ ที่คณะที่ศึกษาอยู่ ในเวลาทีกำหนดในปฏิทินการศึกษา
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1