เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE15 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 215 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 315 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ชั้นปี 415 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ15 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด15 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 มี.ค. 2564 0:00 น.2 เม.ย. 2564 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ15 มี.ค. 2564 0:00 น.2 เม.ย. 2564 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน22 มี.ค. 2564 0:00 น.22 มี.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา22 มี.ค. 2564 0:00 น.2 เม.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 มี.ค. 2564 0:00 น.25 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด3 เม.ย. 2564 0:00 น.3 เม.ย. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันจักรี)6 เม.ย. 2564 0:00 น.6 เม.ย. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันสงกรานต์และชดเชยวันสงกรานต์)12 เม.ย. 2564 0:00 น.15 เม.ย. 2564 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th16 เม.ย. 2564 0:00 น.14 พ.ค. 2564 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค17 พ.ค. 2564 0:00 น.17 พ.ค. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันฉัตรมงคล)4 พ.ค. 2564 0:00 น.4 พ.ค. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันวิสาขบูชา)26 พ.ค. 2564 0:00 น.26 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน21 พ.ค. 2564 0:00 น.21 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน1 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด1 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 มิ.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)7 มิ.ย. 2564 0:00 น.11 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา16 มิ.ย. 2564 0:00 น.16 มิ.ย. 2564 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต2 ก.ค. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต16 ก.ค. 2564 0:00 น.16 ก.ค. 2564 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1