เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ15 ต.ค. 2563 0:00 น.27 พ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE2 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ชั้นปี 22 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ชั้นปี 32 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ชั้นปี 42 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ2 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 พ.ย. 2563 6:00 น.19 มี.ค. 2564 23:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร2 พ.ย. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน9 พ.ย. 2563 0:00 น.9 พ.ย. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 พ.ย. 2563 6:00 น.26 ก.พ. 2564 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 23:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ธ.ค. 2563 0:00 น.1 ธ.ค. 2563 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค4 ม.ค. 2564 0:00 น.8 ม.ค. 2564 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th15 ธ.ค. 2563 0:00 น.15 ม.ค. 2564 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค15 ก.พ. 2564 0:00 น.15 ก.พ. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน19 ก.พ. 2564 0:00 น.19 ก.พ. 2564 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (วันมาฆบูชา)26 ก.พ. 2564 0:00 น.26 ก.พ. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน1 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด1 มี.ค. 2564 0:00 น.1 มี.ค. 2564 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)8 มี.ค. 2564 0:00 น.19 มี.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I26 มี.ค. 2564 0:00 น.26 มี.ค. 2564 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา31 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต7 พ.ค. 2564 0:00 น.7 พ.ค. 2564 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต21 พ.ค. 2564 0:00 น.21 พ.ค. 2564 0:00 น.
-วันสุดท้านของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.631 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1