เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ1 พ.ค. 2562 0:00 น.24 พ.ค. 2562 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน4 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE3 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 23 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 33 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 43 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ3 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด3 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 มิ.ย. 2562 0:00 น.30 มิ.ย. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 มิ.ย. 2562 0:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 มิ.ย. 2562 0:00 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
-วันหยุดการเรียนการสอน13 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุด)17 มิ.ย. 2562 0:00 น.18 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ก.ค. 2562 0:00 น.1 ก.ค. 2562 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th1 ก.ค. 2562 0:00 น.31 ก.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค22 ก.ค. 2562 0:00 น.26 ก.ค. 2562 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค6 ก.ย. 2562 0:00 น.6 ก.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน17 ก.ย. 2562 0:00 น.17 ก.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน24 ก.ย. 2562 0:00 น.24 ก.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด24 ก.ย. 2562 0:00 น.24 ก.ย. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา24 ก.ย. 2562 0:00 น.24 ก.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)30 ก.ย. 2562 0:00 น.4 ต.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 2)7 ต.ค. 2562 0:00 น.11 ต.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I25 ต.ค. 2562 0:00 น.25 ต.ค. 2562 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา6 พ.ย. 2562 0:00 น.6 พ.ย. 2562 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต6 ธ.ค. 2562 0:00 น.6 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต20 ธ.ค. 2562 0:00 น.20 ธ.ค. 2562 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1