เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ10 ต.ค. 2565 0:00 น.21 ต.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายที่ทางคณะจัดส่งบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษให้กองบริการการศึกษา24 ต.ค. 2565 0:00 น.24 ต.ค. 2565 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.424 ต.ค. 2565 0:00 น.24 ต.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ชั้นปี 224 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ชั้นปี 324 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ชั้นปี 424 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ24 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร24 ต.ค. 2565 5:00 น.18 พ.ย. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน31 ต.ค. 2565 0:00 น.31 ต.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ต.ค. 2565 5:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา31 ต.ค. 2565 5:00 น.18 พ.ย. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ต.ค. 2565 0:00 น.18 พ.ย. 2565 0:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด19 พ.ย. 2565 5:00 น.28 ก.พ. 2566 0:00 น.
-วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธ.ค. 2565 0:00 น.5 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันรัฐธรรมนูญ12 ต.ค. 2565 0:00 น.12 ต.ค. 2565 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th16 ธ.ค. 2565 0:00 น.16 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค19 ธ.ค. 2565 0:00 น.23 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-วันหยุดเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี30 ธ.ค. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่)2 ม.ค. 2566 0:00 น.2 ม.ค. 2566 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค30 ม.ค. 2566 0:00 น.30 ม.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน2 ก.พ. 2566 0:00 น.2 ก.พ. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน16 ก.พ. 2566 0:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด16 ก.พ. 2566 0:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา16 ก.พ. 2566 0:00 น.16 ก.พ. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)20 ก.พ. 2566 0:00 น.3 มี.ค. 2566 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป20 ก.พ. 2566 0:00 น.24 ก.พ. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I13 มี.ค. 2566 0:00 น.13 มี.ค. 2566 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของรายวิชา19 เม.ย. 2566 0:00 น.19 เม.ย. 2566 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต5 พ.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ค. 2566 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต19 พ.ค. 2566 0:00 น.19 พ.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.626 พ.ค. 2566 0:00 น.26 พ.ค. 2566 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1