เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษที่คณะ9 ต.ค. 2566 0:00 น.20 ต.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายที่ทางคณะจัดส่งบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษให้กองบริการการศึกษา24 ต.ค. 2566 0:00 น.24 ต.ค. 2566 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.3 และ มคอ.424 ต.ค. 2566 0:00 น.24 ต.ค. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปี 224 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปี 324 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปี 424 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ24 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร24 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 ต.ค. 2566 5:00 น.15 ก.พ. 2567 23:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน30 ต.ค. 2566 0:00 น.30 ต.ค. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ต.ค. 2566 5:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา30 ต.ค. 2566 0:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา30 ต.ค. 2566 0:00 น.17 พ.ย. 2566 23:00 น.
-วันที่เริ่มปรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด18 พ.ย. 2566 0:00 น.26 ก.พ. 2567 0:00 น.
-วันหยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธ.ค. 2566 0:00 น.5 ธ.ค. 2566 0:00 น.
-วันหยุดเนื่องจาก วันรัฐธรรมนูญ11 ธ.ค. 2566 0:00 น.11 ธ.ค. 2566 0:00 น.
-นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.tru.ac.th27 พ.ย. 2566 0:00 น.22 ธ.ค. 2566 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค18 ธ.ค. 2566 0:00 น.22 ธ.ค. 2566 0:00 น.
-หยุดการเรียนการสอน (หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่)1 ม.ค. 2567 0:00 น.2 ม.ค. 2567 0:00 น.
-คณะจัดทำประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค29 ม.ค. 2567 0:00 น.29 ม.ค. 2567 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน12 ก.พ. 2567 0:00 น.12 ก.พ. 2567 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียนการสอน15 ก.พ. 2567 0:00 น.15 ก.พ. 2567 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการชำระเงินช้ากว่ากำหนด15 ก.พ. 2567 0:00 น.15 ก.พ. 2567 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา15 ก.พ. 2567 0:00 น.15 ก.พ. 2567 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค (สัปดาห์ที่ 1)19 ก.พ. 2567 0:00 น.4 มี.ค. 2567 0:00 น.
-ยื่นคำร้องขอเปิดกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาถัดไป19 ก.พ. 2567 0:00 น.8 มี.ค. 2567 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการแก้เกรด I12 มี.ค. 2567 0:00 น.12 มี.ค. 2567 0:00 น.
-คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคปกติ ของรายวิชา17 เม.ย. 2567 0:00 น.17 เม.ย. 2567 0:00 น.
-สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัณฑิต3 พ.ค. 2567 0:00 น.3 พ.ค. 2567 0:00 น.
-สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัณฑิต17 พ.ค. 2567 0:00 น.17 พ.ค. 2567 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5 และ มคอ.624 พ.ค. 2567 0:00 น.24 พ.ค. 2567 0:00 น.
-งวดชำระเงินครั้งที่ 124 ต.ค. 2566 0:00 น.15 ก.พ. 2567 23:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3642-7485-93 ต่อ 266118,26119 โทรสาร. 0-3661-1242 SERVER :1